– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen

Delrapport 1

Sammendrag

1. desember 2015 arrangerte NOKUT i samarbeid med Nasjonalt råd for lærerutdanningen (NRLU) og 15 høgskoler og universiteter en nasjonal deleksamen i matematikk for studenter på grunnskolelærerutdanning 1–7 (GLU 1–7) og grunnskolelærerutdanning 5–10 (GLU 5–10). Totalt 992 studenter fullførte eksamen og fikk sensur. Eksamenen omfattet alle GLU-studenter som fulgte undervisning i høstsemesteret hvor eksamenstemaet undervisningskunnskap i brøk, desimaltall og prosentregning inngikk. GLU-studenter som har undervisning i dette temaet først i vårsemesteret, avlegger nasjonal deleksamen i vårsemesteret. Denne første delrapporten omhandler eksamenen som ble avholdt 1. desember 2015, og vil suppleres når resultater fra fremtidige deleksamener i matematikk foreligger.

Det ble opprettet en prosjektgruppe som bestod av representanter fra NRLU, arbeidsutvalget for matematikk og nasjonalt nettverk for matematikk i lærerutdanningen. Denne gruppen (heretter omtalt som NRLUs prosjektgruppe eller bare prosjektgruppen) har, gjennom tett kontakt med fagmiljøene, hatt det overordnede ansvaret for utviklingen av en nasjonal deleksamen i matematikk i grunnskolelærerutdanningene. NOKUT har hatt administrativt og logistisk ansvar i forbindelse med eksamensgjennomføringen.

Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene var i all hovedsak vellykket. Gjennomføringen av eksamenen og sensuren fungerte godt. Analysene viser at eksamenssettet og sensuren er reliable og valide, og resultatene gir oss en mulighet til å si noe om studentenes kunnskapsnivå.

Resultatene indikerer at kunnskapsnivået i brøk, desimaltall og prosentregning er relativt høyt. Hele 69,7 prosent av studentene fikk karakteren C eller bedre, og kun 10,4 prosent strøk. Det er noen forskjeller på institusjonsnivå, men alle institusjonene hadde et karaktersnitt på D eller bedre, og dersom man fjerner kandidater som strøk fra gjennomsnittsmålingen, ligger nesten alle institusjonene med ett snitt på C eller bedre.

Sammenligningen med resultatene fra de ordinære matematikkeksamenene kandidatene avla samme semester, viser også at det ikke er slik at man på lokalt plan gir enklere eksamener eller er "snillere" med sensuren. Resultatene på de ordinære eksamenene var noe svakere enn på den nasjonale deleksamenen, men her er det viktig å poengtere at de ordinære eksamenene dreier seg om hele pensumet, og at det derfor ikke er unaturlig at resultatene er noe svakere.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stephan Hamberg
Kjersti Tokstad
Andreas Snildal
Rapportnr: 2016-1
Dato: 09.03.2016