– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nasjonal deleksamen i årsregnskap

Gjennomføring og resultater

Sammendrag

NOKUT arrangerte i samarbeid med Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) og 13 høgskoler og universiteter nasjonal deleksamen i årsregnskap for bachelorgradsstudenter i revisjon og regnskap (BRR) 6. mai 2015. Totalt 535 studenter (76 prosent av oppmeldte studenter) fullførte eksamen og fikk sensur.

BRR-programmene deltok i prosjektet på frivillig basis og har i flere år hatt felles eksamen i årsregnskap. Som i tidligere år ble eksamenssettet utarbeidet av en oppgavekomite ledet av en fagkoordinator ved Universitetet i Agder. Oppgavekomiteen laget også en sensorveiledning som det nasjonale sensorkorpset brukte. I tidligere år har sensuren blitt foretatt lokalt med mulighet for lokal tilpassing av både oppgaver og sensorveiledning. Eksamen i årsregnskap er en viktig eksamen, og studentene må ha oppnådd minimum karakteren C for å bli registrert revisor.

Den største og viktigste forskjellen fra tidligere år var at det i år ble gjennomført en nasjonal sensur. Dvs. NOKUT sammen med NRØA ba de aktuelle institusjonene om å oppnevne alle syv sensorene. NOKUT delte de syv sensorene inn i 21 sensorpar som sensurerte eksamensoppgavene. Hvert sensorpar sensurerte ca. 25 besvarelser uten å kjenne identiteten til kandidaten eller kandidatens institusjon. Sensorparet ble sammen enige om kandidatens karakter og rapporterte disse karakterene til NOKUT. NOKUT videreformidlet så eksamensresultatene tilbake til institusjonene.

Det nasjonale gjennomsnittet ved årets eksamen var 1,90 (bokstavkarakter D). I perioden 2012–2014 var det nasjonale gjennomsnittet 2,36 (bokstavkarakter D). Forskjellen tilsvarte nesten en halv karakter. Det var også store forskjeller i karakterfordelingen. I 2015 fikk 37 prosent av studentene karakteren C eller bedre, i 2012–2014 var det samme tallet 50 prosent. I 2015 var strykprosenten 24 prosent, mens i 2012–2014 var strykprosenten 12 prosent.

Det var også store forskjeller på institusjonsnivå i 2015. Gjennomsnittskarakteren på institusjonsnivå varierte fra 3,48 til 1,39, andelen studenter som fikk karakteren C eller bedre varierte fra 70 prosent til 19 prosent og strykprosenten varierte fra 0 prosent til 37 prosent.

Sammenligner man resultatene fra 2015 med resultatene fra perioden 2012–2014 var det også stor variasjon på institusjonsnivå. Noen institusjoner gjorde det bedre i 2015 enn i 2012–2014, noen gjorde det omtrent likt, mens flere hadde lavere gjennomsnittskarakter, lavere andel C og høyere andel stryk.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stephan Hamberg
Kjersti Tokstad
Dato: 16.06.2015