– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2016

Sammendrag

4. mai 2016 arrangerte NOKUT i samarbeid med Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning og 11 utdanningsinstitusjoner nasjonal deleksamen i årsregnskap for bachelorgradsstudenter i regnskap og revisjon. Dette er den andre nasjonale deleksamenen i årsregnskap i bachelorgradsstudiet regnskap og revisjon, som er en ordinær slutteksamen i et emne på 15 studiepoeng. Det var totalt 549 kandidater som fullførte eksamen og fikk sensur.

Resultatene for årets nasjonale deleksamen er en del bedre enn i fjor og ligner således mer på resultatene fra årene 2012–2014.

Andelen studenter som fikk karakteren C eller bedre, økte med 15 prosentpoeng fra i fjor, og andelen stryk sank med ni prosentpoeng. Gjennomsnittskarakteren gikk opp fra 1,9 (D) til 2,5 (C). Vi har ikke veldig sikre forklaringer på årsakene til forskjellene, men noen av faglærerne mener at årets eksamensoppgaver kan ha vært noe enklere og mindre arbeidskrevende enn i 2015, men at årets eksamenssett likevel var bedre tilpasset bachelorgradsnivået i regnskap og revisjon.

NOKUT har i år hatt tilgang til individdata. Analysene viser at det både er en høy korrelasjon mellom studentenes resultater i studieprogrammet og resultatet på nasjonal deleksamen og mellom studentenes kunnskapsgrunnlag fra videregående skole (startkompetanse) og resultatet på nasjonal deleksamen. Dette siste er plausibelt, siden studenter med høy startkompetanse som oftest også gjør det bra i studiene sine. Vi har kjørt tre regresjonsanalyser som bekrefter disse funnene.

Basert på regresjonsmodellene har vi regnet ut den forventede gjennomsnittskarakteren på nasjonal deleksamen per institusjon og sammenlignet den med den faktiske gjennomsnittskarakteren. Resultatene ved de fleste institusjonene ligger tett opp til det forventede resultatet, med unntak av to. Gjennomsnittskarakteren ved den ene institusjonen er én karakter høyere enn forventet, mens for den andre institusjonen er gjennomsnittskarakteren én karakter lavere. I stedet for kun rangering kan en slik oversikt også brukes av institusjonene i deres faglige utviklingsarbeid.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stephan Hamberg
Kjersti Tokstad
Dato: 22.09.2016