– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierutdanningene

Sammendrag

16. desember 2016 arrangerte NOKUT i samarbeid med Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen sykepleie (NPR-sykepleie) og 16 utdanningsinstitusjoner den andre nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi for studenter i bachelorgradsstudiet i sykepleie. Totalt 4838 kandidater gjennomførte eksamen og fikk sensur.

Eksamenen 2015 var basert på frivillig deltagelse, og 12 institusjoner meldte seg frivillig til å delta i denne første piloten. Kriteriene for å delta var at institusjonene hadde tilnærmet likt pensum og læringsutbyttebeskrivelser, at de hadde mulighet til å avholde eksamenen på samme dag, og at de aksepterte å bruke de oppgavene som ble foreslått som ordinære eksamensoppgaver. Etter fusjonene i 2016 ble bachelorgradsstudiet i sykepleie tilbudt ved 16 institusjoner (fordelt på 30 studiesteder), og alle gjennomførte den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi som studentenes ordinære eksamen i faget. Denne rapporten må ses i sammenheng med den første rapporten, som omhandlet den nasjonale deleksamenen som ble avholdt 17. desember 2015.

Resultatene for høstens nasjonale deleksamen var noe bedre enn eksamenen høsten 2015. Andelen som fikk A eller B, var 26 prosent i 2016, sammenlignet med 19,2 prosent i 2015. Andelen stryk var også lavere i 2016, med 22 prosent i 2016 og 29 prosent i 2015. Den nasjonale gjennomsnitts-karakteren for 2016 og 2015 var en D. Det er også en sammenheng med hvor bra studentene har gjort det på videregående skole (karakterpoeng) og hvor mange poeng de har fått på nasjonal deleksamen. Resultatene viser også en variasjon mellom studiestedene, der karaktergjennomsnittet rangerer fra en E til en svært god C.

NOKUT har nå gjennomført nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi to ganger, og gjennomføringen av både eksamenen og sensuren har fungert svært godt. Nasjonale deleksamener kan i prinsippet fungere som et godt virkemiddel i sektorens kvalitetsarbeid.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Kristina C. Skåtun
Kjersti Tokstad
(prosjektleder)
Dato: 15.03.2017