– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierutdanningene

Sammendrag

17. desember 2015 arrangerte NOKUT i samarbeid med Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen sykepleie og 12 høgskoler og universiteter en nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for studenter i bachelorgradsstudiet i sykepleie. Totalt 1761 studenter fullførte eksamen og fikk sensur. Eksamenen var basert på frivillig deltagelse, og 12 institusjoner meldte seg frivillig til å delta i denne første piloten, noe som var mer enn forventet. Kriteriene for å delta var at institusjonene hadde tilnærmet likt pensum og læringsutbyttebeskrivelser, at de hadde mulighet til å avholde eksamenen på samme dag, og at de aksepterte å bruke de oppgavene som ble foreslått som ordinære eksamensoppgaver. Denne rapporten omhandler eksamenen som ble avholdt 17. desember 2015 og vil suppleres når resultater fra fremtidige deleksamener i anatomi, fysiologi og biokjemi foreligger.

Det ble opprettet en eksamensgruppe som arbeidet på vegne av Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen sykepleie. Denne gruppen (heretter omtalt som eksamensgruppen) har, gjennom tett kontakt med fagmiljøene, hatt det overordnede ansvaret for utviklingen av en nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. NOKUT har hatt administrativt og logistisk ansvar i forbindelse med eksamensgjennomføringen.

Denne eksamenen er en pilot, og kun 12 av 28 institusjoner har deltatt. Under beskriver vi en rekke forhold man må ta hensyn til når man vurderer resultatene. Vi kan likevel si at resultatene fra den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi indikerer at kunnskapsnivået i emnet er relativt lavt. Kun to institusjoner har et gjennomsnitt på C, og hele seks av 12 institusjoner ligger på E eller i nærheten av E i gjennomsnitt. Fem av institusjonene har en strykprosent på over 35, og med unntak av to institusjoner har alle en strykprosent på over 20.

Sammenligningen med de ordinære eksamenene viser også at det ikke er slik at man på lokalt plan gir enkle eksamener eller er "snill" med sensuren. Resultatene på de ordinære eksamenene var, bortsett fra noen unntak, noe svakere enn på den nasjonale deleksamenen, men her er det viktig å poengtere at resultatene fra de ordinære eksamenene gjelder foregående års studenter og til en viss grad andre fagområder.

Selv om resultatene indikerer at studentenes kunnskapsnivå er for lavt, har gjennomføringen av den nasjonale deleksamen vært vellykket. Samarbeidet med eksamensgruppen og institusjonene har fungert godt, og muligheten for å gjennomføre fremtidige eksamener er helt klart tilstede.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stephan Hamberg
Kjersti Tokstad
Rapportnr: 2016-2
Dato: 17.03.2016