– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nasjonal deleksamen – et pilotprosjekt og en mulighetsstudie

Oppsummering av erfaringene med å gjennomføre nasjonal deleksamen i tre profesjonsutdanninger

Sammendrag

NOKUT har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet gjennomført en mulighetsstudie og et pilotprosjekt om nasjonale deleksamener i tre profesjonsutdanninger: bachelorgradsstudiet i regnskap og revisjon, bachelorgradsstudiet i sykepleie og i begge grunnskolelærerutdanningene. Syv eksamener er avviklet per 1. mars 2017, og det gjenstår ytterligere tre eksamener før hele prosjektet er ferdig. Analysene og resultatene som er presentert så langt, viser at nasjonale deleksamener kan gi oss viktig informasjon om studentenes kunnskapsnivå, at det gir fagmiljøer mulighet til å sammenligne seg selv med andre, og at det kan bidra til økt tillit til utdanningen. Prosjektet har også gitt oss mulighet til å kalibrere karaktersettingen på tvers av institusjoner. Samtidig har diskusjonene om nasjonale deleksamener reist mange viktige problemstillinger, og det er fortsatt flere utfordringer som bør løses før nasjonale deleksamener kan videreføres som en varig ordning i høyere utdanning.

Forutsetningene for studentene og for lærestedene bør være så like som mulig, og det krever at eksamenene kommer på samme tid i studieløpet, at innhold og omfang er likt, og at læringsutbyttebeskrivelsene stort sett er de samme uavhengig av studiested. Det er videre en risiko for at studenter og faglærere bruker mer tid på det emnet studentene testes i til eksamen, enn på andre emner («teaching to the test»). Dette kan unngås ved at en nasjonal eksamen omfatter et større emne, for eksempel som i sykepleierutdanningen hvor den nasjonale deleksamenen dekker hele emnet anatomi, fysiologi og biokjemi.

NOKUTs ad hoc-organisering er sårbar og ressurskrevende, og før ordningen med nasjonale deleksamener videreføres, er det viktig å finne gode løsninger for effektivisering og digitalisering.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Kjersti Tokstad
Stephan Hamberg
Dato: 15.03.2017