– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Vurdering av overordnede læringsutbyttebeskrivelser

Sakkyndigpanel – Fagskolesøknader våren 2014

Denne rapporten inneholder en vurdering av læringsutbyttebeskrivelsene for alle søknadene om godkjenning av fagskoleutdanning som kom inn til søknadsfristen 15. februar 2014, som per 3. mars ble ansett å fylle de generelle forutsetningene for å bli behandlet.
Sakkyndige: Martin Bayer
Martin Christopher
Bould
Marta Grongstad
Sunniva Haugen
Morten Flate
Paulsen
Dato: 10.04.2014
Saksnummer: 14/85