– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Panelvurdering av overordnede læringsutbyttebeskrivelser

Søknader om nye fagskoleutdanninger våren 2015

NOKUT gjennomførte i 2014 et forsøk hvor vi delte opp den sakkyndige vurderingen av en godkjenningssøknad i to. I den første delen vurderte et panel om den overordnede læringsutbyttebeskrivelsen (LUB) i den aktuelle søknaden var utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Vi videreførte forsøket våren 2015.

Sammendrag

Læringsutbyttepanelet har vurdert overordnede læringsutbyttebeskrivelser fra 38 søknader om godkjenning av fagskoleutdanning som kom inn til søknadsfristen 15. februar 2015. To tredjedeler av læringsutbyttebeskrivelsene er vurdert som i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR). Dette er tilnærmet likt høstens resultat, da panelet kom fram til at 21 av 29 beskrivelser var i tråd med NKR. Våren 2015 er 18 læringsutbyttebeskrivelser vurdert som tilfredsstillende uten ytterligere merknader. Åtte beskrivelser er vurdert som tilfredsstillende med forbehold om at tilbyder gjør mindre endringer i læringsutbyttebeskrivelsen, og tolv beskrivelser er vurdert som ikke tilfredsstillende. NOKUT er godt fornøyd med at så mange av de innleverte beskrivelsene er i tråd med NKR.

Panelets vurderinger har blitt mer utfyllende og detaljerte fra våren 2014 til våren 2015. NOKUT håper vurderingene blir tatt imot av sektoren som konstruktive veiledninger. I tillegg til å vurdere de enkelte læringsutbyttebeskrivelsene har panelet presentert noen råd til utforming av læringsutbyttebeskrivelser i tråd med NKR. Rådene bør leses i sammenheng med råd og generelle betraktninger som panelet ga i 2014. Panelets veiledning handler nå i stor grad om å heve kvaliteten på læringsutbyttebeskrivelsene fra et akseptabelt nivå til et godt nivå.

Panelet oppfordrer sektoren til å formulere presise og språklige korrekte læringsutbyttebeskrivelser som tydelig kommuniserer det faglige innholdet uten å gå på akkord med nivåbeskrivelsen i NKR. De anbefaler å unngå verdivurderinger som har moralske hentydninger og er lite spesifikke. Det faglige innholdet og spesielt den enkelte utdannings profil mener de fortsatt bør tydeliggjøres i flere av læringsutbyttebeskrivelsene. Panelet mener at sammenhengen mellom kategoriene i enkelte tilfeller er uklar, for eksempel der det ikke fremgår at studentene får kunnskaper om ledelse, selv om de skal oppnå ferdigheter i å lede. Panelet minner videre om at arbeidet med å forbedre og oppdatere læringsutbyttebeskrivelsene er en kontinuerlig prosess, og de oppfordrer til å lese vurderinger av læringsutbyttebeskrivelser for lignende utdanninger for å ta lærdom av disse.

Det siste av panelets råd gjelder å begrunne hvordan man sikrer at studentene oppnår læringsutbytter som er hentet fra høyere nivå. Panelet stiller seg her tvilende til at man kan hente ut emner fra nasjonale planer for toårige fagskoleutdanninger for å tilby dem i kortere utdanninger og samtidig forvente at studentene oppnår det samme utbyttet. Denne problematikken har NOKUT også utdypet i sine kommentarer til panelet vurderinger (kapittel 3.2.2). NOKUT stiller seg her bak panelets vurderinger, og understreker samtidig viktigheten av at den enkelte tilbyder må ta ansvar for egen læringsutbyttebeskrivelse, selv om man skulle velge å bygge på en nasjonal plan.

NOKUT tar opp ytterligere én problemstilling i kommentarene til panelets vurderinger, og denne gjelder hvorvidt læringsutbyttebeskrivelsene må være "målbare". Etter å ha gjennomført tre runder med panelvurdering av læringsutbyttebeskrivelser, ser vi at det er behov for å moderere kravet om at læringsutbyttene skal være "målbare" eller "observerbare". NOKUT vil i tiden fremover se nærmere på problematikken og komme tilbake med en utdyping og en eventuell justering av kursen.


Last ned hele dokumentet:

Sakkyndige: Martin Bayer
Helle Korshøj
Bendixen
Marta Grongstad
Mari Elken
Morten Flate
Paulsen
Dato: 13.04.2015
Saksnummer: 15/157