– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Panelvurdering av overordnede læringsutbyttebeskrivelser

Søknader om nye fagskoleutdanninger høsten 2015

NOKUT gjennomførte i 2014 et forsøk hvor vi delte opp den sakkyndige vurderingen av en godkjenningssøknad i to. I den første delen vurderte et panel om den overordnede læringsutbyttebeskrivelsen (LUB) i den aktuelle søknaden var utformet i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Vi videreførte forsøket høsten 2015.

Sammendrag

Læringsutbyttepanelet har vurdert overordnede læringsutbyttebeskrivelser fra de 16 søknadene om godkjenning av fagskoleutdanning som kom inn til søknadsfristen 15. september 2015, og som gikk videre etter innledende vurdering av grunnleggende forutsetninger for å tilby fagskoleutdanning. 15 av 16 læringsutbyttebeskrivelser er vurdert som i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket (NKR). Halvparten (åtte læringsutbyttebeskrivelser) er vurdert som tilfredsstillende uten ytterligere merknader. Syv beskrivelser er vurdert som tilfredsstillende med forbehold om at tilbyder gjør mindre endringer i læringsutbyttebeskrivelsen, og kun én beskrivelse er vurdert som ikke tilfredsstillende.

Sammenlignet med de tre foregående søkerrundene hvor læringsutbyttepanelet har foretatt slike vurderinger på tvers av søknader, er resultatet særdeles positivt. Vi ser også at tilbydere som tidligere fikk negativ vurdering av sine læringsutbyttebeskrivelser, har gjort et godt stykke arbeid med å forbedre beskrivelsene.

I høstens betraktninger og råd fra panelet blir søkerne oppfordret til å være nøye med å lese korrektur og fjerne språklige uklarheter fra læringsutbyttebeskrivelsene. Panelet mener man også skal være varsom med å bruke eksempler i læringsutbyttebeskrivelsene, med mindre det er uunngåelig fordi de ikke kan erstattes av samlebegreper. Videre oppfordrer de søkerne til å sikre at utdanningens navn henger sammen med læringsutbyttebeskrivelsen, da de frykter at enkelte navn er misvisende og lover mer enn de kan holde. Panelet minner også om at det er mulig å utelate deskriptorer fra NKR i læringsutbyttebeskrivelsene, der disse ikke er relevante for utdanningen, på samme måte som man kan hente nivåbestemmende begreper fra nivå over eller under fagskolenivåene, så lenge læringsutbyttebeskrivelsen samlet sett ligger på riktig nivå. Det vesentlige blir at søkeren argumenterer godt for valget de har tatt.

Panelet presenterer også noen betraktninger om veien videre etter at prøveordningen med panelvurdering av læringsutbyttebeskrivelser er avsluttet. Her blir NOKUT anbefalt å vurdere å igangsette prøveordninger med panelvurderinger av andre områder enn kun de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene. Panelet mener det for eksempel kunne vært interessant å gjøre kartlegginger som sier noe mer om hvordan læringsutbyttebeskrivelsene brukes som et didaktisk verktøy, og/eller gjøre kartlegginger som sier noe mer om sammenhengen mellom de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene og læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå, undervisningsformer/læringsaktiviteter og vurderingsordninger.

Sakkyndige: Martin Bayer
Mari Elken
Marta Grongstad
Morten Flate Paulsen
Gabriella Maria Tranell
Dato: 13.11.2015
Saksnummer: 15/157