– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser – teologi/RLE/religionsvitenskap

NOKUT fikk 11. desember 2014 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en kartlegging av hvorvidt læringsutbyttebeskrivelser ved norske universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, NKR. Rapporten fra fagområdet statsvitenskap er én av seks evalueringsrapporter fra sakkyndige som har gjennomført fagfellevurderinger av læringsutbyttebeskrivelser innen sine fagområder.

Sammendrag

Den sakkyndige komiteen har vurdert 28 læringsutbyttebeskrivelser for bachelor- master og ph.d.-programmer innen fagområdet teologi/RLE/religionsvitenskap. Litt over halvparten av beskrivelsene er funnet å være i samsvar med – eller delvis i samsvar med – Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, NKR. De fleste beskrivelsene på ph.d.-nivå er i samsvar med NKR, men mangler i hovedsak en faglig profil.

De beskrivelsene på bachelor- og masternivå som er vurdert til å ikke være i samsvar med NKR, mangler i flere tilfeller deskriptorer eller mangler nivåbeskrivende deskriptorer. Det er flest deskriptorer under kategorien kunnskap, og mange av læringsutbyttebeskrivelsene har ingen deskriptore innen generell kompetanse.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Åshild Kise
Sakkyndige: Marianne Qvortrup
Fibiger
Gunnar Samuelson
Dato: 05.11.2015
Rapportnr: 2015-3