– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser – statsvitenskap

NOKUT fikk 11. desember 2014 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en kartlegging av hvorvidt læringsutbyttebeskrivelser ved norske universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, NKR. Rapporten fra fagområdet statsvitenskap er én av seks evalueringsrapporter fra sakkyndige som har gjennomført fagfellevurderinger av læringsutbyttebeskrivelser innen sine fagområder.

Sammendrag

Den sakkyndige komiteen har vurdert læringsutbyttebeskrivelsene for 28 bachelor- master og ph.d.-programmer innen fagområdet statsvitenskap ved norske universiteter og høyskoler. Halvparten av beskrivelsene er funnet å være i samsvar med - eller delvis i samsvar med - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, NKR. 

Den halvparten av beskrivelsene som ikke er funnet å være i samsvar med NKR, følger ikke strukturen i rammeverket. Mange av deskriptorene er ikke med, og det har også vært vanskelig å skille mellom kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Læringsutbyttebeskrivelsene på bachelorutdanningene vurderes som mer velformulerte enn beskrivelsene på mastergradsutdanningene, som igjen vurderes som betydelig mer velformulerte enn læringsutbyttebeskrivelsene på ph.d.-utdanningene.

Flere av beskrivelsene som er funnet å være i godt samsvar med strukturen i kvalifikasjonsrammeverket, mangler tydelig faglig profil og innhold. Dette gjelder blant annet de fleste læringsutbyttebeskrivelsene på ph.d.-nivået. De sakkyndige antar at det er større forskjeller i faglig innhold og profil mellom de ulike statsvitenskapelige miljøer og institutter, enn det som fremgår av læringsutbyttebeskrivelsene.

Bare tre av læringsutbyttebeskrivelsene følger strukturen i NKR samtidig som det spesifikke faglige læringsutbyttet for programmet er tydelig. Alle disse er på bachelorgradsnivå, og er beskrivelser ved institusjoner som bare tilbyr statsvitenskap på dette nivået. Noen av institusjonene som tilbyr statsvitenskap på både bachelor- og mastergradsnivå har gode beskrivelser av faglig innhold og profil, men mangler noen sentrale deskriptorer.

De aller fleste beskrivelser er utformet som kompetansebeskrivelser, altså hva kandidaten skal kunne etter endt utdanning.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Anne Karine Sørskår
Sakkyndige: Kristina Jönsson
Anders Wivel
Dato: 15.11.2015
Rapportnr: 2015-5