– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser – sluttrapport

NOKUT fikk i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å kartlegge hvorvidt læringsutbytte-beskrivelsene ved norske universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. For å få kunnskap om det er noen sammenheng mellom vellykkede læringsutbyttebeskrivelser og hvordan institusjonene har arbeidet med å implementere og videreutvikling disse, ble prosjektet utvidet til også å innhente informasjon fra institusjonene om implementeringsprosessen. En referansegruppe har bistått NOKUT i å utarbeide sluttrapporten fra prosjektet.

Sammendrag

Kunnskapsdepartementet ba i desember 2014 NOKUT om å gjennomføre en kartlegging av i hvilken grad læringsutbyttebeskrivelser ved universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler er i samsvar med nivåbeskrivelsene for høyere utdanning i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Sakkyndige oppnevnt av NOKUT har gjort 131 vurderinger av læringsutbyttebeskrivelser innenfor fagområdene arkitektur- og interiørdesign, biologi, data, medisin, statsvitenskap og teologi/RLE/religionsvitenskap. 64 av de 131 vurderingene konkluderer med at læringsutbyttebeskrivelsen er i samsvar, eller delvis i samsvar, med NKR. 67 av vurderingene konkluderer med at det ikke er slikt samsvar.

Evalueringen viser at de aller fleste læringsutbyttebeskrivelser er utformet som kompetansemål, det vil si hva slags kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse kandidaten har etter fullført utdanning. Evalueringene viser også at det er relativt få beskrivelser som både er i samsvar med strukturen i NKR, og samtidig har tydelig faglig profil og innhold.

Tilbakemeldinger fra utdanningsinstitusjonene viser at mange har problemer med strukturen og deskriptorene i kvalifikasjonsrammeverket. Et hovedbudskapet i denne rapporten er derfor en anbefaling om å gjøre rammeverket mer overordnet med færre deskriptorer. Med et enklere og mer overordnet rammeverk kan det forventes at fagansatte i større grad bruker dette som et verktøy for faglig og pedagogisk utvikling.

Utover det anbefaler rapporten at NOKUT utvikler kompetanse til å kunne ta et nasjonalt ansvar for å kunne gi institusjonene råd og veiledning når de skal videreutvikle læringsutbyttebeskrivelsene.

Overfor institusjonene anbefaler rapporten at ledelsen har klart fokus på utviklingen av læringsutbyttebeskrivelser. Samtidig må utformingen av beskrivelsene forankres i fagmiljøene, slik at dette blir en del av den faglige og pedagogiske utviklingen av utdanningene.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Anne Karine Sørskår
Sakkyndige: Mari Elken
Sunniva Haugen
Arne Kjær
Madeleine Sjøbrend
Dato: 30.11.2015
Rapportnr: 2015-7