– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser – medisin

NOKUT fikk 11. desember 2014 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en kartlegging av hvorvidt læringsutbyttebeskrivelser ved norske universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, NKR. Rapporten fra fagområdet medisin er én av seks evalueringsrapporter fra sakkyndige som har gjennomført fagfellevurderinger av læringsutbyttebeskrivelser innen sine fagområder.

Sammendrag

De sakkyndige har vurdert læringsutbyttebeskrivelser for profesjons- og ph.d.-utdanningene ved de fire medisinske fakultetene i Norge. De sakkyndige finner at ingen av beskrivelsene for profesjonsutdanningene er i samsvar med NKR.

Medisinstudiet i Norge er ikke oppdelt i et bachelorgrads- og et mastergradsnivå, og læringsutbyttebeskrivelsene for alle de fire integrerte profesjonsstudiene viser et noe lavt nivå i forhold til NKR. De sakkyndige finner også at læringsutbyttebeskrivelsene for profesjonsstudiene i medisin ved alle de fire institusjonene i noen grad er mer praktisk rettet mot legeyrket, og i mindre grad rettet mot studier på ph.d.-nivå.

Læringsutbyttebeskrivelsene for ph.d.-programmene i medisin ved to av universitetene er vurdert å være i samsvar med NKR i den forstand at beskrivelsene følger strukturen med oppdeling i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, men beskrivelsene mangler faglig profil. Beskrivelsen ved et av universitetene er i samsvar med strukturen i NKR, men den ligger mer på mastergradsnivå enn på doktorgradsnivå. Den fjerde beskrivelsen viser lite samsvar med NKR.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Åshild Kise
Sakkyndige: Ann-Charlott Ericson
Jørgen Olsen
Dato: 05.11.2015
Rapportnr: 2015-4