– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser – datafag

NOKUT fikk 11. desember 2014 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en kartlegging av hvorvidt læringsutbyttebeskrivelser ved norske universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, NKR. Rapporten fra fagområdet data er én av seks evalueringsrapporter fra sakkyndige som har gjennomført fagfellevurderinger av læringsutbyttebeskrivelser innen sine fagområder.

Sammendrag

Den sakkyndige komiteen har vurdert læringsutbyttebeskrivelsene for 11 programmer innen bachelor i ingeniørfag – data og 7 mastergradsprogrammer innen fagområdet data ved 2 universiteter og 8 høyskoler. De fleste av beskrivelsene for bachelor er funnet å være i samsvar med – eller delvis i samsvar med – Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, NKR, mens bare to av beskrivelsene for master er funnet å være i samsvar med NKR, og samtidig ha en tydelig faglig profil.

Komiteen problematiser at i tillegg til NKR, gir både rammeplan for ingeniørutdanningene og nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning sterke føringer for utformingen av læringsutbytte-beskrivelser på bachelorgradsnivå, og finner svært få eksempler på at beskrivelsene har en lokal faglig profil. Flertallet av beskrivelsene er nærmest identiske. Komiteen mener at det må kommuniseres tydeligere til institusjonene hvilke forventninger som knyttes til læringsutbytte-beskrivelsene, og hvilke muligheter institusjonene har for fagspesifikke tilpassinger innenfor rammen av NKR og de andre styrende dokumentene.

Komiteen finner stor variasjon i hvordan beskrivelsene for mastergradsutdanninger som ikke er styrt av nasjonale retningslinjer, er utformet. To av beskrivelsene er langt fra strukturen i NKR, mens to vil med mindre korrigeringer både har godt samsvar og god faglig profil.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Helén S. Haugen
Sakkyndige: Olov Engwall
Mads Nygård
Dato: 03.11.2015
Rapportnr: 2015-1