– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kartlegging av læringsutbyttebeskrivelser – arkitektur og interiørdesign

NOKUT fikk 11. desember 2014 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en kartlegging av hvorvidt læringsutbyttebeskrivelser ved norske universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler er i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, NKR. Rapporten fra fagområdet arkitektur og interiørdesign er én av seks evalueringsrapporter fra sakkyndige som har gjennomført fagfellevurderinger av læringsutbyttebeskrivelser innen sine fagområder.

Sammendrag

De sakkyndige har vurdert to av til sammen 13 læringsutbyttebeskrivelser innen arkitektur og interiørdesign til å være delvis i samsvar med NKR. For de resterende 11 beskrivelsene finner komiteen ikke slikt samsvar.

I mange av beskrivelsene er det vanskelig å finne igjen strukturen eller kategoriene fra NKR, og det benyttes i liten grad nivåbestemmende beskrivelser. En annen svakhet er at formuleringen i liten grad artikulerer det enkelte fagets særlige kunnskapsmessige fordring.

En læringsutbyttebeskrivelsen for ph.d. i arkitektur trekkes frem som et unntak. Den har noen svakheter, men har lykkes med å benytte nivåbestemmende begreper slik at nivå 8 i NKR lar seg gjenfinne.

Komiteen konstaterer at læringsutbyttebeskrivelsene er utformet som kompetansebeskrivelser, og at det dermed er en vilje til å flytte fokus fra innsatsfaktorene i utdanningene til resultatet eller utbyttet. Mange har også tilsynelatende arbeidet mye ned læringsutbyttebeskrivelsene uten at det er blitt i tråd med NKR. Komiteen stiller spørsmål om veiledningen i dokumentet Nasjonalt kvalifikasjons-rammeverk for livslang læring (NKR) kunne vært tydeligere på hva det vil si å være i tråd med NKR.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Anna Collard
Sakkyndige: Rolf Johansson
Henrik Oxvig
Dato: 18.11.2015
Rapportnr: 2015-6