– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

“Små” HF- og språkfag – hva forteller Studiebarometeret?

Bakgrunnen for denne analysen er den siste tidas oppmerksomhet og debatt omkring små studieprogrammer innen humaniora.

Det som ofte framføres i debatten er at:

  • det er for mange studieprogrammer innen høyere utdanning i Norge og at humaniora med sin høye andel av små programmer må ta en vesentlig del av "skylda"
  • små studieprogrammer er sårbare på grunn av manglende faglig konsentrasjon og lav studentrekruttering
  • det er lite hensiktsmessig å tilby liknende studietilbud med få studenter og små fagmiljøer ved mange læresteder (ressursene spres tynt utover)
  • utdanningene i liten grad er arbeidslivsrelevante eller etterspurt i arbeidslivet

Mot disse "beskyldningene" argumenteres det gjerne med at flere av de små studieprogrammene innen humaniora er av nasjonal betydning og derfor må opprettholdes (for eksempel sikre språkkompetanse), at humaniora studenter ikke er overrepresentert på arbeidsledighetsstatistikken, og at det i liten grad finnes empirisk støtte for å hevde at små fagmiljøer og studieprogrammer er kvalitativt svakere enn større.

I denne analysen ser vi nærmere på om data fra Studiebarometeret gir noen interessante indikasjoner som kan bidra til å nyansere denne debatten, som ofte kan synes å være preget av ideologier snarere enn fakta.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stein Erik Lid
Dato: 10.06.2014