– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Har bachelor- og masterstudenter ulike oppfatninger av kvalitet i studieprogrammene sine?

Datagrunnlaget for Studiebarometeret inkluderer en rekke bakgrunnsvariabler slik som institusjonstilhørighet, studieprogramstørrelse, organisering (heltid/deltid), kjønn, alder og gradsnivå. I denne analysen undersøker vi hvorvidt det er systematiske forskjeller i oppfatninger når det gjelder tilfredshet og kvalitet i studieprogrammene mellom bachelor- og masterstudenter.

Hovedresultatet er at masterstudenter gjennomgående er noe mer tilfreds og fornøyd med kvaliteten enn bachelorstudenter, men at forskjellene er små. Størst forskjeller finner vi for spørsmål om teoretiske sider av læringsutbytte (slik som for eksempel kunnskap om og erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid) og den individuelle oppfølgingen av studentene.

Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stein Erik Lid
Dato: 10.06.2014