– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tilbakemelding og veiledning i høyere utdanning

Hva forklarer studentenes misnøye?

Sammendrag

Utgangspunktet for dette notatet er det interessante paradokset at selv om studentene er misfornøyd med tilbakemelding og individuell oppfølging så er de meget tilfredse med kvaliteten i studieprogrammet sine. Dette er spesielt interessant når vi vet at formative tilbakemeldinger og individuell oppfølging har positive effekter på studentenes tilegnelse av kunnskap og ferdigheter, læring, motivasjon, studiegjennomføring og overordnet tilfredshet. Basert på kvantitative analyser av Studiebarometeret, samt intervjuer på sju studieprogrammer finner vi at studentene har lave forventninger til tilbakemeldinger og veiledning. I tillegg mangler de forståelse for hvor viktig disse faktorene er for deres egen læring og motivasjon.

Analysene viser videre at antall tilbakemeldinger og miljøet mellom faglig ansatte og studenter er faktorer som forklarer mye av studentenes lave tilfredshet med tilbakemeldinger.

Det at studentenes lave tilfredshet med tilbakemelding og veiledning ikke påvirker den overordnede tilfredsheten bør ikke fungere som en sovepute for institusjonene. Studentenes mangel på forståelse av hvor viktig tilbakemelding og veiledning er bør heller føre til at institusjonene gir flere og bedre tilbakemeldinger og veiledninger. De bør også gjøre studentene oppmerksomme på den verdien gode tilbakemeldinger og veiledning har for studentenes læringsutbytte. Dette fokuset bør starte allerede i første studieår.

På NTNU er det tydelig at de innfusjonerte høyskolene har hatt mer fokus på tilbakemelding og veiledning enn studieprogrammene ved "gamle" NTNU. Det er noen naturlige årsaker til dette: mindre studieprogram, mer fokus på undervisning enn forskning og færre master- og doktorgradsstudenter. Vi tror likevel at tallenes klare tale indikerer at faglig ansatte og undervisningsledere ved "gamle" NTNU har noe å lære av de innfusjonerte høyskolene.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stephan Hamberg
Pål Bakken
Marie-Louise Damen
Dato: 14.09.2016