– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Satsing på utdanningskvalitet – fra vilje til handling?

Notat publisert i forbindelse med frokostmøtet "Hvordan få utdanning fram fra forskningsskyggen?" (8. september 2014).

Det er nå over ti år siden kvalitetsreformen ble innført i norsk høyere utdanning og forskningssektor. De viktigste elementene i reformen var å oppnå tettere oppfølging av studentene, økt student-gjennomstrømning og heving av forskningskvalitet gjennom resultatbasert finansiering. På forskningssiden er det relativt bred enighet om at virkemidlene har fungert etter hensikten. På utdanningssiden ser vi derimot at virkemidlene, som har vært rettet mot økt produktivitet (studiepoengproduksjon), ikke har vært tilstrekkelig for å stimulere satsingen på utdanningskvalitet. NOKUT mener det framover må satses mer på virkemidler som er målrettet mot kvalitetsutvikling av utdanningen.

Høyere utdanning og forskning henger uløselig sammen; formelt gjennom kravet om at utdanningene skal være FoU-basert, fordi kunnskapsgrunnlaget er sentralt for høy kvalitet i utdanning. Like viktig er utdanningens betydning for rekruttering til FoU, og samfunnets evne til å nyttiggjøre seg FoU-arbeidet som utføres gjennom framtidig innovasjon. Summen av incentiver og politiske oppmerksomhet som stimulerer institusjonene til å prioritere forskningssatsing er likevel vesentlig kraftigere enn tilsvarende virkemidler for å stimulere arbeid for å heve utdannings-kvaliteten. Dette misforholdet er med på å begrense institusjonenes handlingsrom og muligheter til å prioritere kvalitet i utdanning. Å øke oppmerksomheten på utdanning fordrer et arbeid for å identifisere og etablere gode virkemidler som kan stimulere et bredt arbeid med utdanningskvalitet ved universiteter og høyskoler. Dette notatet diskuterer og foreslår tiltak og virkemidler for å heve oppmerksomheten på utdanningskvalitet, og ser dette i sammenheng med forskning.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Stein Erik Lid
Kim Kantardjiev
Dato: 08.09.2014