– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Merittering av utdanningsfaglig kompetanse – hvor er vi og hvor skal vi?

I januar 2017 lanserte regjeringen stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld. St. 16 [2016–2017]). Med meldingen ønsker regjeringen å gi universitetene og høyskolene flere verktøy og rammer for å heve utdanningskvaliteten. Et sentralt element i meldingen (som også var kjent før lanseringen) er at regjeringen ønsker at universiteter og høyskoler oppretter meritteringssystemer for utdanningsfaglig kompetanse innen to år*.

Vi kan se et stort engasjement rundt innføringen av meritteringssystemer, både gjennom innspillene universiteter og høyskoler ga til arbeidet med meldingen (se for eksempel Hegerstrøm 2016, s. 14–15) og debatter rundt lanseringen. Mange støtter en slik innføring, mens andre er kritiske.

NOKUT støtter innføringen av merittering av utdanningsfaglig kompetanse (se for eksempel NOKUT 2016) fordi vi mener at det vil kunne fremme god læring og heve statusen til undervisning og utdanning. Det finnes en rekke insentiver knyttet til kvalitet i forskning, men færre knyttet til kvalitet i utdanning. Samtidig ser vi at det finnes en del mulige skjær i sjøen på veien mot gode meritterings-systemer. Vi ønsker at institusjonene lykkes med å etablere gode systemer som faktisk bidrar til økt læring.

Med utgangspunkt i det nye kravet presenterer vi i dette notatet ulike perspektiver både fra debatter i sektoren og fra forskning knyttet til denne typen meritteringssystemer. Vi gir også eksempler på ulike tilgrensende ordninger fra inn- og utland. Målet er å diskutere og sette søkelys på merittering som et verktøy for kvalitetsheving i høyere utdanning og bidra til kunnskapsbasert utvikling.

* Alle universiteter og høyskoler skal, alene eller sammen med andre, etablere institusjons- eller fakultetstilpassede meritteringssystemer i løpet av to år. Ordningene bør gjelde for ansatte både i dosent- og professorløpet (Meld. St. 16 [2016–2017], s. 78


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Helen Bråten
Ingvild Andersen
Helseth
Dato: 29.03.2017