– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Internasjonalisering ved norske fagskoler

Internasjonalisering i norsk utdanning har vært av økende interesse for norske myndigheter, både i sekundær og tertiær utdanning. Det finnes et stort antall europeiske initiativ som skal sikre muligheten til utveksling av både studenter og ansatte, i tillegg til norske ordninger. Omfanget av internasjonalisering av fagskolene har vært lite belyst tidligere, kanskje fordi en har forventet at det gjøres forholdsvis lite. Fagskolene har ikke de samme kravene som f.eks. universiteter og høyskoler til å være av høy internasjonal kvalitet, eller hatt den samme politiske oppmerksomheten om temaet og heller ikke NOKUT har noen kriterier knyttet til internasjonalisering. Samtidig har fagskolesektoren vært en del av det politiske arbeidet for internasjonalisering og det har vært en ambisjon fra Stortinget om at «en mer helhetlig og målrettet internasjonalisering av utdanning skal omfatte alle utdanningsnivå», der også fagskoler forutsettes å øke sin internasjonale profil. Fagskolene har ikke noen selvstendig begrunnelse for internasjonalisering, men lik som resten av utdanningsløpet forstås det som dels et konkurransefortrinn i en globalisert verden, dels et dannelsesaspekt der den globaliserte verden har behov for verdensborgere og kulturelt kompetente mennesker.  Mer generelt har internasjonaliseringens bidrag til utdanningskvalitet blitt forklart med at kunnskap er internasjonalt og at faglig utvikling må skje i kunnskapsfronten, som bare dels er å finne innenfor landets grenser. At studenter og ansatte får oppleve andre faglige perspektiv, og dermed får en utvidet forståelse av sitt fagfelt er altså en av hovedbegrunnelsene for at det er verdifullt å satse på en såpass resurskrevende aktivitet.

Denne gjennomgangen har som formål å kartlegge institusjonenes internasjonalisering på overordnet nivå. Som utgangspunkt for å kartlegge internasjonalisering har begrepet blitt brutt opp i tre deler: 1) Internasjonalisering hjemme – fremmedspråklige kurs/tilbud og utenlandske studenter 2) internasjonalisering ute – muligheten for og bruken av opphold i utlandet og utveksling og 3) internasjonalisering av fagstaben. Gjennom en spørreundersøkelse har NOKUT bedt fagskoler over hele landet om å gi en kortfattet oversikt over temaet. Det er verdt å merke seg at undersøkelsen bare overfladisk behandler tematikk knyttet til kvaliteten på internasjonaliseringsarbeidet. Antallet utreisende og innreisende studenter for eksempel, er bare en forutsetning for godt internasjonaliseringsarbeid. Det er først når internasjonalisering bidrar til større læringsutbytte, enten det er fagspesifikk kompetanse eller mer generiske ferdigheter som kulturkompetanse, at det kan sies å ha lykkes. Gjennomgangen er altså bare et lite, første steg på veien til å vurdere internasjonaliseringsarbeid ved fagskolene.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Kim Kantardjiev
Dato: 02.12.2014