– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Bachelorgraden som selvstendig grad

– arbeidslivsrelevans i teoretiske bachelorgrader

Sammendrag

Dette notatet viser foreløpige resultater fra en undersøkelse som NOKUT gjennomfører for å øke kunnskapsgrunnlaget om de teoretiske bachelorgradenes arbeidslivsrelevans. Fra bachelorgradens innføring i 2003 har det i stadig økende omfang blitt stilt krav om arbeidslivsrelevans og at bachelorgraden "må stå på egne ben". Prosjektet har et begrenset mål. Vi har valgt å se spesielt på de teoretiske bachelorgradene, ettersom det er de som over tid har vært gjenstand for mest kritikk for kun å være innrettet mot arbeid innenfor akademia, mens den store majoriteten av kandidatene likevel ikke får arbeid i denne sektoren. For å få svar på dette har vi ønsket å "triangulere" undersøkelsen: vi har spurt studenter, vitenskapelig ansatte og arbeidsgivere om deres oppfatninger.

Vi finner en bred enighet blant studenter og vitenskapelig ansatte om at bachelorgraden gir viktig kompetanse, og dessuten at vitenskapelig ansatte bruker studentaktive læringsformer for å heve relevansen. Samtidig er det enighet om at bachelorgraden sliter med å konkurrere på arbeidsmarkedet og ikke er en fullverdig forberedelse til arbeidslivet.

For studentenes del er informasjonen de mottar om hva slags kompetanse de oppnår mangelfull, mens de ansatte heller peker på informasjon til arbeidslivet som et problemområde. Dette gjenspeiles også i deres oppfatning av at de kjenner arbeidslivet godt, men har begrenset kontakt med det samme arbeidslivet.
For arbeidsgiveres del er det først og fremst ønsket deres om "mer kompetanse" som gjør at de velger vekk bachelorgraden, mens de som velger bachelor har klare ideer og strategier for å tilpasse kompetanse og stillingskrav.

I den grad man må "løse" bachelorens problem, så ligger det i skjæringsfeltet mellom informasjon til studenter og arbeidsliv om hvilken kompetanse bacheloren gir og arbeidslivets vurderinger av behov for kompetanse. Til syvende og sist er det arbeidslivet som er "etterspørselen" og i størst grad kan endre på dagens tilstand.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Kim Kantardjiev
Jon Haakstad
Dato: 12.10.2016