– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning

I denne artikkelen redegjøres det for NOKUTs forståelse av begrepet utdanningskvalitet, og det reflekteres rundt hvilke faktorer som fremmer god kvalitet i utdanningen og et godt læringsutbytte.

Videre belyses spørsmålet om hvilke muligheter og begrens-ninger digitaliseringen har for utvikling av kvalitet i utdanningen. Hva gjelder IKT-støttet utdanning/digitalisering, vil det argumenteres for at dette er en av flere nødvendige faktorer i arbeidet med å fremme kvalitet, på lik linje med internasjon-alisering, FoU-basering og tydeliggjøring av arbeidslivsrelevans. Uavhengig av disse og andre sentrale kvalitetsfaktorer, må også struktur og nødvendige rammer være på plass i alle nivåer ved våre universiteter og høyskoler. Sentrale stikkord i kapitlet er læringsutbytte, ledelse og programdesign.

Artikkelen er hentet fra boken Ulike forståelser av kvalitet i norsk fleksibel utdanning – teknologi og læring på og utenfor campus (pdf), utgitt av Norgesuniversitetet.


Last ned hele dokumentet:

Forfatter(e): Ole-Jacob Skodvin
Dato: 01.11.2013