– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Hva er status i arbeidet?

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt i 2011. Læringsutbytte er en integrert del av kvalitetsarbeidet i grunnopplæringen og fagskole- og høyere utdanning.

Høring

Høring av utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang ligger nå ute på regjeringens hjemmeside. Frist for å sende inn høringsuttalelser er 1. november 2016.

Henvisningsprosessen

Kunnskapsdepartementet la frem og fikk godkjent rapporten som henviser Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) på et møte i EQF Advisory Group fredag 6. juni 2014. Rapporten tilfredsstiller samtlige ti henvisningskriterier.

Henvisningen bygger på en rapport fra 2012. Rapporten ble utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe, og kom med forslag til henvisninger av nivåene i NKR til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). I tillegg presenterer rapporten selv-sertifiseringen (vurdering av kompatibilitet) av kvalifikasjonsrammeverket inn mot Bolognarammeverket (QF-EHEA).

Presentasjonen av henvisningsrapporten er første skritt i prosessen med å knytte nivåene i NKR til nivåene i EQF, noe som vil gjøre det enklere å sammenligne nasjonale kvalifikasjoner med kvalifikasjoner i andre europeiske land. KD planlegger å forskriftsfeste Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og henvisningen i løpet av høsten 2014–våren 2015.

Les dokumentene som ble presentert for EQF Advisory Group


Innplassering av kvalifikasjoner fra ikke-formell opplæring i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

I oktober 2013 oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som skulle utrede og komme med forslag til hvordan opplæringstilbud utenfor det formelle utdanningssystemet kan innplasseres i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Utvalgets rapport ble overrakt til kunnskapsministeren 30. april 2015.

Utvalget er delt i sine vurderinger av behovet for å innplassere kvalifikasjoner fra ikke-formell opplæring i NKR og hvordan dette kan gjøres. Utvalget har derfor utarbeidet to ulike modeller som viser alternative tilnærmingsmåter.

Les rapporten fra utvalget (pdf)

Logo: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring