– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Om kvalifikasjonsrammeverket

Her kan du lese hva kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring er og hva det kan brukes til.

I fremtiden er det meningen at alle vitnemålstillegg og/eller vitnemål og kompetansebevis utstedt av nasjonale myndigheter skal ha referanse til nivåer i NKR. Vitnemålstillegg og/eller vitnemål og kompetansebevis skal også vise hvordan kvalifikasjoner i NKR er knyttet til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket  (EQF) og Bologna-rammeverket (QF-EHEA). Formålet er at det gjennom EQF og QF-EHEA skal bli enklere å sammenlikne utdanningskvalifikasjoner på tvers av landegrensene. Slik kan det bli lettere å finne arbeid i andre land, og muligheten for livslang læring blir styrket.

Hvilken informasjon finnes i NKR og i læringsutbyttebeskrivelsene?

NKR beskriver det norske utdanningssystemet slik det er. NKR gir en generell beskrivelse av hva alle kandidater på de ulike nivå kan ved fullført kvalifikasjon. For hvert nivå beskrives læringsutbytte i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som skal være nådd ved fullført kvalifikasjon. Videre beskrives hvilke grader, titler, vitnemål, fag-/svennebrev og kompetansebevis som er knyttet til de ulike nivåene.

NKR er et overordnet rammeverk, som ikke inneholder faglige læringsutbyttebeskrivelser. Faglige læringsutbyttebeskrivelser vil fortsatt finnes i læreplaner, studieplaner og fagplaner. Disse beskriver hvilke fagspesifikke kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse kandidaten har etter fullført utdanning.

NKR er et verktøy som skal gjøre det enklere å forstå:

  • sammenhengen mellom de ulike kvalifikasjonene i utdanningssystemet
  • forskjellen i læringsutbytte mellom de ulike nivåene i NKR
  • de ulike veiene for å oppnå en kvalifikasjon gjennom utdanningssystemet

Hva kan kvalifikasjonsrammeverket brukes til?

Formålet med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er å:

  • bedre kommunikasjonen mellom utdanningssektoren og arbeidslivet
  • gi en overordnet beskrivelse av hva en elev/lærling/kandidat skal kunne etter endt utdanningsløp på de ulike nivåene
  • gi en beskrivelse av utdanningssystemets indre sammenheng på en ny måte, som vil lette utdannings- og karriereveiledning
  • være et verktøy for å sammenlikne kvalifikasjoner fra ulike land, via de to europeiske rammeverkene (EQF og QF-EHEA)
  • legge til rette for verdsetting av realkompetanse og kompetanse utenfor det formelle utdanningssystemet
Logo: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring