– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nivåer i kvalifikasjonsrammeverket

Nivåbeskrivelsene er, i tråd med internasjonale tilrådinger og erfaringer, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

I det norske kvalifikasjonsrammeverket er det syv nivåer. Grunnskolen er den laveste kvalifikasjonen og starter på nivå 2. Doktorgrad (ph.d.) er den høyeste kvalifikasjonen og ligger på nivå 8. Hvert nivå i NKR (nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk) er en kvalifikasjon. I Norge er det ikke innplassert kvalifikasjoner på nivå 1, og er dermed ikke med i denne oversikten.

De ulike nivåene skal representere en progresjon, selv om ikke alle nivåer vil forutsette at forrige nivå er nådd. Progresjonen skal beskrive en stigende grad av kompleksitet. Dette gjelder selve kunnskapen, ferdigheten og situasjonen den skal anvendes i. I tillegg kommer forventningene til selvstendighet, analyse, vurdering og nyskapning hos den som anvender kunnskapen og ferdighetene.

Læringsutbytte

Kvalifikasjonsrammeverket beskriver de kvalifikasjonene alle kandidater minst skal ha etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Hva de ulike kategoriene omfatter kan oppsummeres slik:

Kunnskaper: Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse: Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Her finner du beskrivelser av læringsutbytte for de ulike nivåene i kvalifikasjonsrammeverket.

Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale fakta og begrep i og på tvers av fag
 • har kunnskap om grunnleggende politiske, sosiale, kulturelle og miljømessige forhold
 • har grunnleggende kunnskap om bruk av kilder, om hvordan informasjon innhentes, dokumenteres, vurderes og anvendes
 • har grunnleggende kunnskap om det å lære å lære
 • har kunnskap om ulike utdanningsvalg og yrker

Kandidaten...

 • kan utrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy i faglige sammenhenger
 • kan presentere emner på norsk/samisk og minst ett fremmedspråk
 • kan bruke erfaringer, kreativitet og utforskende arbeidsmåter i tilegnelse av ny kunnskap
 • kan bruke praktisk-estetiske arbeidsmåter på flere fagområder
 • kan reflektere over egen deltakelse i ulike medier

Kandidaten...

 • kan bruke kunnskaper og erfaringer for å delta i et demokratisk og inkluderende samfunn
 • kan samarbeide med andre både faglig og sosialt
 • kan drøfte og vurdere andres og egne faglige arbeider under veiledning
 • kan foreta selvstendige valg, begrunne og handle ut fra dem
[ - ]
Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har kunnskap om sentrale fakta og begrep innen eget fag/fagfelt
 • har kunnskap om arbeidsmåter, prosedyrer og verktøy innenfor ett eller flere avgrensede fag/fagfelt
 • har kjennskap til relevant regelverk og krav til kvalitet
 • har kunnskap om egne muligheter innen utdanning og arbeid

Kandidaten...

 • kan kommunisere og uttrykke seg muntlig og skriftlig innenfor eget fag/fagfelt
 • kan anvende relevant teknologi for å løse fagspesifikke oppgaver
 • kan motta og følge instruksjoner og kan utføre konkrete oppgaver innenfor fagfeltet
 • kan vise kreativitet i utførelse av oppgaver
 • kan søke og bruke informasjon fra ulike kilder i egen utvikling for videre arbeid og/eller utdanning

Kandidaten...

 • kan samarbeide med andre i utførelse av faglig arbeid og anvende relevante ferdigheter og kunnskaper
 • kan ta initiativ til, og gjennomføre avgrensede arbeidsoppgaver
 • kan søke og ta imot veiledning i forhold til konkrete arbeidsoppgaver og egen faglig utvikling
[ - ]
Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har kunnskap om relevante begreper, modeller, og prinsipper innenfor fagområdet
 • har kunnskap om, og oversikt over materialer, utstyr og arbeidsmetoder og kan begrunne valgene
 • har erfaringsbasert kunnskap som kreves for å praktisere innen fagområdet
 • har innsikt i fagets/yrkets betydning og historiske utvikling i et samfunnsperspektiv
 • har kunnskap om relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet
 • har kunnskap om ulike læringsstrategier og kan anvende dem i egen læring
 • har forståelse for egne muligheter innen utdanning og arbeid

Kandidaten...

 • kan systematisere, presentere og rapportere om planlagt og utført arbeid
 • kan foreta faglige beregninger og vurdere konsekvenser
 • kan løse faglige utfordringer på en kritisk og kreativ måte, alene og i samspill med andre
 • kan bruke relevante begreper, prinsipper, materialer og utstyr i arbeidet
 • kan kommunisere på minst ett fremmedspråk
 • kan vurdere og velge arbeidsmetoder for å løse fagspesifikke oppgaver
 • kan vise kreativitet i planlegging og utførelse av arbeidet
 • kan utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet
 • kan analysere og vurdere ulike typer kilder med relevans for eget arbeid

Kandidaten...

 • kan anvende egen fagkompetanse i nye og sammensatte kontekster
 • kan arbeide selvstendig og ta ansvar for at arbeidet utføres faglig forsvarlig i henhold til lov- og regelverk og etablert yrkesetikk
 • kan samarbeide og kommunisere medkolleger, kunder og/eller brukere i utførelse av arbeid
 • kan veilede andre i arbeidet
 • kan dokumentere og vurdere eget og andres arbeid i forbindelse med planlegging, organisering, utførelse og resultat
 • kan reflektere over egen faglig kompetanse som grunnlag for videre valg
 • kan ta initiativ til arbeidsoppgaver og aktiviteter som fremmer egen læring og utvikling
[ - ]
Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har kunnskap om sentrale fakta, begreper, teorier, prinsipper og metoder innen ulike fag
 • har erfaringsbasert kunnskap som kreves for å praktisere innen ulike fag
 • har innsikt i sammenhenger mellom faglige problemstillinger og forhold i samfunnet
 • har kunnskap om ulike læringsstrategier og kan anvende dem i egen læring
 • har forståelse for egne muligheter innen utdanning og arbeid

Kandidaten...

 • kan uttrykke seg muntlig og skriftlig i varierte faglige
  sammenhenger
 • kan lese, regne og bruke digitale verktøy og medier til å løse faglige utfordringer på en kritisk og kreativ måte, alene og i samspill med andre
 • kan anvende faglig terminologi i kommunikasjon og samarbeid kan kommunisere på minst to fremmedspråk
 • kan anvende relevante metoder, prinsipper og strategier for å løse fagspesifikke oppgaver
 • kan utforske, analysere, utforme og drøfte ulike problemstillinger
 • kan analysere og vurdere ulike typer kilder

Kandidaten...

 • kan anvende egen fagkompetanse i nye og sammensatte kontekster
 • kan planlegge og organisere arbeid selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan bruke faglige kunnskaper og ferdigheter i felles kunnskapsbygging med andre
 • kan veilede andre i avgrensede faglige situasjoner
 • kan vurdere kvaliteten av og ta ansvar for resultatene av eget og felles arbeid
 • kan reflektere over egen faglig kompetanse som grunnlag for videre valg
[ - ]
Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde
 • har innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet
 • har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap
 • forstår egen bransjes/yrkes betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

Kandidaten...

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan anvende relevante faglige verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

Kandidaten...

 • har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket
 • kan utføre arbeidet etter utvalgte målgruppers behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper
 • kan utvikle arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester av relevans for yrkesutøvelsen
[ - ]
Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav
 • kjenner til bransjens/yrkets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter 

Kandidaten...

 • kan gjøre rede for sine faglige valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling

Kandidaten...

 • kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling
[ - ]

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • kjenner til fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Kandidaten...

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Kandidaten...

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser
[ - ]

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Kandidaten...

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Kandidaten...

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser
[ - ]

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige eller kunstfaglige teori og metoder
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Kandidaten...

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Kandidaten...

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser
[ - ]

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Ferdigheter Generell kompetanse

Kandidaten...

 • er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker fagområdets vitenskapsteori og/eller kunstneriske problemstillinger og metoder
 • kan vurdere hensiktsmes-sigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige og/eller kunstneriske utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Kandidaten...

 • kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan drive forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

Kandidaten...

 • kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan styre komplekse tverr-faglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon
[ - ]
Logo: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring