– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

? Mer informasjon

Nivå 5.1
  • Grunnskoler
  • Videregående skoler
  • Fagskoler
  • Universiteter og høgskoler

Nivå 5.1

Fagskole 1

Om nivået

Nivå: 5.1 | Nivå EQF: 5

 

Ansvarlig myndighet

  • NOKUT

Innplasserte kvalifikasjoner

  • Vitnemål fra fagskole (fagskole 1)

Fagskole 1

Fagskoleutdanninger er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Det stilles ikke krav til generell studiekompetanse. Varigheten på fagskoleutdanninger varierer, men de skal ha et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Nivå 5.1 omfatter utdanninger med varighet på ett år og under (≥ 60 fagskolepoeng).

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Fylkeskommunene tilbyr blant annet offentlige finansierte tekniske og maritime utdanninger, og også tilbud innen helse- og sosialfag. Private tilbydere har en rekke tilbud innenfor kreative fag, merkantile fag, service-, medie-, multimedia- og IKT-fag. En fagskoleutdanning skal være et alternativ til høyere utdanning og skal gi kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet.

Fagskoleutdanningene må godkjennes av NOKUT. Godkjenningen medfører en rett for studentene til utdanningsstøtte i Lånekassen. Se en oversikt over godkjente fagskoler her.

Kilde: NOKUT