– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Bakgrunn

Her kan du lese om hvorfor kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring ble innført. I tillegg finner du en oversikt over hvordan arbeidet har foregått og milepæler i prosjektet.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) er Norges videreføring av to europeiske prosesser: EQF*-prosessen i EU og Bologna-prosessen (QF-EHEA).

Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning, Bologna-prosessen (QF-EHEA), gjelder samarbeid om høyere utdanning mellom 47 land i Europa. Bologna-rammeverket er et overordnet kvalifikasjonsrammeverk og beskriver de tre kvalifikasjonsnivåene i høyere utdanning.

* Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF) og Bologna-kvalifikasjonsrammeverket (QF-EHEA) er bindeledd mellom de nasjonale kvalifikasjonsrammeverkene.

Viktige lenker:

European higher education area and Bologna process

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - informasjon hos Kunnskapsdepartementet

Arbeidet i Norge

I 2005 nedsatte Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å vurdere behovet for et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, hvilken betydning dette ville ha, og hvordan dette burde utformes. Medlemmene i arbeidsgruppen var:

 • Universitets- og høyskolerådet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Universitets- og høyskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet
 • Studentorganisasjonene

En rapport med et konkret forslag til rammeverk ble sendt på høring i 2007. I tillegg ble det nedsatt en referansegruppe med medlemmer fra:

 • høyere utdanning
 • fagskolesektoren
 • de videregående skolene
 • partene i arbeidslivet
 • Voksenopplæringsforbundet
 • VOX
 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
 • Utdanningsforbundet
 • Forskerforbundet
 • Senter for internasjonalisering av høyere utdanning
 • Nærings- og handelsdepartementet.

Forslaget ble justert og drøftet med sektoren. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for de tre nivåene i høyere utdanning ble fastsatt i mars 2009. Rammeverket skal være implementert i all høyere utdanning innen utgangen av 2012.

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for all utdanning, EQF, beskriver kvalifikasjoner på europeisk nivå i form av læringsutbytte. EQF er et verktøy for å sammenlikne ulike lands utdanningssystemer med hverandre, og gjøre dem lettere å lese og forstå. Alle typer utdanning som allmennutdanning, yrkesopplæring, høyere utdanning og voksenopplæring omfattes av EQF. EQF har åtte nivåer og dekker kvalifikasjoner fra grunnskole til doktorgrad.

I 2006 ble arbeidet med å utrede et kvalifikasjonsrammeverk for alle nivåer igangsatt. En bred sammensatt referansegruppe ble nedsatt. I løpet av utredningsprosessen ble arbeidet med læringsutbyttebeskrivelser for fag- og yrkesopplæringen igangsatt. I 2009 ble det lagt frem en rapport som dannet grunnlaget for det videre arbeidet med NKR.

Milepæler

1. februar 2011 arrangerte Kunnskapsdepartementet og NOKUT oppstartkonferanse for henvisningen av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR) til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF).

6. juni 2011 inviterte Kunnskapsdepartementet og NOKUT til ny konferanse. Formålet var at arbeids- og samfunnsliv og utdanningssektoren skulle gi innspill i arbeidet med koblingen mellom det nasjonale og det europeiske kvalifikasjonsrammeverket.

Logo: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring