– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Eritrea

1. Godkjenning i Norge

1.1 Minstekrav for godkjenning som høyere utdanning i Norge
1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning
1.3 Utdanningsdokumenter


2. Hovedtrekk i utdanningssystemet

2.1 Grunnskole og videregående skole
2.2 Mellomnivå/fagskole
2.3 Høyere utdanning
2.4 Lærerutdanning
2.5 Større utdanningsreformer
2.6 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning


3. Lenker og kilder


1. Godkjenning i Norge

1.1 Minstekrav for godkjenning som høyere utdanning i Norge

(se også pkt. 2.1.2)


Fullført og bestått videregående skole og ett års høyere utdanning. Høyere utdanning som bygger på dette nivået kan normalt godkjennes som høyere utdanning i Norge.


1.2 Utdanning som godkjennes som likestilt med norsk høyere utdanning

 • Det første året av høyere utdanning godkjennes ikke som høyere utdanning i Norge. Deretter godkjennes vanligvis høyere utdanning fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet.
 • 2-3-årige Diploma-utdanninger (12 + 2/3) gis normalt generell godkjenning som 1 års høyere utdanning / 60 studiepoeng på bachelorgradsnivå, eller som likestilt med en akkreditert norsk høgskolekandidatgrad / 2 års høyere utdanning /120 studiepoeng. 
 • 4-årig bachelorgrad (12 + 4) gis normalt generell godkjenning som likestilt med en akkreditert norsk bachelorgrad / 3 års høyere utdanning / 180 studiepoeng.
 • 5-årig bachelorgrad (12 + 5), innen emner som ingeniørfag, farmasi og juss, gis normalt generell godkjenning som likestilt med en akkreditert norsk bachelorgrad / 3 års høyere utdanning / 180 studiepoeng og i tillegg 60 studiepoeng på bachelorgradsnivå.
 • 6-årig bachelorgrad (12 + 6), innen medisin, er ikke vurdert av NOKUT tidligere. Ta eventuelt kontakt for mer informasjon.
 • 2-årig mastergrad som bygger på 4-årig bachelorgrad (12 + 4 + 2) gis normalt generell godkjenning som 2 års høyere utdanning / 120 studiepoeng på mastergradsnivå, eller som likestilt med en akkreditert norsk mastergrad / 2 års høyere utdanning / 120 studiepoeng. Om utdanningen gis godkjenning som en akkreditert norsk mastergrad eller ikke, avhenger av hvorvidt den oppfyller de norske kriteriene til selvstendig arbeid.

1.3 Utdanningsdokumenter

 • Vitnemål og karakterutskrifter (transcript), utstedt på engelsk.
 • Karakterutskrifter regnes ikke som offisielle uten stempel og underskrift. NOKUT krever normalt karakterutskrifter sendt direkte fra lærestedet i en forseglet konvolutt.
 • Ettersom studenter må fullføre National Service før de kan motta henholdsvis Temporary og Final Diploma, er det ofte store forskjeller mellom utstedelsesdatoene i eritreiske utdanningsdokumenter.

2. Hovedtrekk i utdanningssystemet

2.1 Grunn- og videregående skole


2.1.1 Utdanningsstruktur i grunn- og videregående skole

 • Alder ved skolestart: 7 år
 • Grunnskole (Elementary School + Middle School): varighet 8 år (5 + 3 år) 
 • Videregående (Secondary School)*: varighet 4 år 
 • Teknisk rettet videregående skole** (Post-Middle School TVET): varighet 1–3 år.

* Det 12. skoleåret samles alle landets elever til undervisning ved én og samme skole: Sawa.
** Elever fra teknisk rettet videregående skole må bestå ESECE for opptak til høyere utdanning.
 

2.1.2 Avsluttende eksamen/vitnemål som gir rett til å søke høyere utdanning i hjemlandet

Eritrean Secondary Education Certificate Examination (ESECE), som gir Eritrean Secondary Education Certificate (ESEC), etter avsluttet videregående utdanning.

Minimumskrav: bestått med minst 5 fag, inkludert engelsk og matematikk.


2.2 Mellomnivå/fagskole


Etter reformen i 2004/5 ble det opprettet en post-sekundær fagskolesektor i Eritrea. For å søke opptak til det som betegnes som Post-Secondary School TVET (Technical Vocational Education and Training), må man ha Eritrean Secondary Education Certificate (ESEC). Dette er Certificate- og Diploma*-utdanninger med 1-2 års varighet. Programmene er yrkesrettet og godkjennes ikke som høyere utdanning i Norge.

* Diploma-utdanningene som tilbys på mellom-/fagskolenivå, må ikke forveksles med de som tilbys på høyere utdanningsinstitusjoner.


2.3 Høyere utdanning


2.3.1 Institusjonstyper innen høyere utdanning
D
e syv akkrediterte utdanningsinstitusjonene som i dag finnes i Eritrea er alle statlige*:

Eritrea Institute of Technology, Mai Nefhi
Hamelmallo Agricultural College, Hamelmallo
College of Health Sciences, Asmara
Orotta School of Medicine and Dental Medicine, Asmara
College of Marine Sciences & Technology, Massawa
College of Business and Economics, Halhale
College of Arts and Social Sciences, Adi Keih

*Ennå har ingen private institusjoner fått akkreditering, selv om lovverket åpner for dette.


2.3.2 Utdanningsstruktur i høyere utdanning

2.3.3 System for studiepoeng

 • 1 credit hour = en uketime i et semester á 16 uker 
 • Ett års fulltidsstudier gir mellom 30 og 38 credits

2.3.4 Karaktersystem

 • A = Excellent (Beste karakter)
 • B = Good (Godt)
 • C = Satisfactory (Tilfredsstillende)
 • D = Unsatisfactory (Ikke-tilfredsstillende. Kan godtas ved enkelteksamener, men ikke for et helt program)
 • F = Fail (Ikke bestått/stryk. Man kan ikke oppnå en grad, med karakteren F i noe fag)
 • Bokstavkarakterer regnes vanligvis om til Grade Point Average (GPA) etter amerikansk system.

2.4 Lærerutdanning

 • 1-årige Certificate-utdanninger fra Teacher Training Institutes (TTI) gir rett til å undervise på Elementary school.
 • 2–3-årige Diploma-utdanninger fra akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner gir rett til å undervise på Middle school.
 • 4-årige bachelorgrader (Bachelor of Education) fra akkrediterte høyere utdanningsinstitusjoner gir rett til å undervise på Secondary School (9.–12. klasse).

2.5 Større utdanningsreformer


2003/2004

Landets eneste akkrediterte lærested før høyere utdanning, University of Asmara, legges ned, og en rekke av de underliggende fakultetene gjenopprettes som selvstendige læresteder. I de påfølgende årene opprettes det i tillegg flere nye læresteder i ulike deler av landet. Dette for å gjøre høyere utdanning lettere tilgjengelig også for studenter uten hovedstaden. Hver av institusjonene dekker ett enkelt fagområde, som fremkommer av institusjonsnavnet.


2.6 Kvalitetssikring/akkreditering av høyere utdanning


Utdanningsinstitusjoner kan ha akkreditering på ulike nivåer:

 • Høyere utdanning akkrediteres av National Commission for Higher Education (NCHE) 
 • All annen utdanning (opp til og med TVET) godkjennes av Ministry of Education.

For å kunne godkjennes som høyere utdanning i Norge, må utdanningen være akkreditert av NCHE.


3. Lenker og kilder


Sist oppdatert: 15.04.2016