– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Hvordan søker jeg opptak til studier?

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke opptak til studier i Norge.

Høyere utdanning

Høyere utdanning tilbys både ved statlige og private læresteder. Høyere utdanning bygger vanligvis på eksamen fra treårig videregående opplæring – studieforberedende opplæring (generell studiekompetanse).

Et bachelorgradsstudium er et treårig studieprogram (180 studiepoeng/ECTS). Bachelorgraden kan du etter visse regler bygge ut til mastergrad og videre til doktorgrad.

Noen av bachelorgradsprogrammene har en fast oppbygning, i andre kan du velge mellom ulike emner etter å ha gjennomført første del av studiet. I studieprogrammene der du kan velge friere, må du sette sammen studiet etter retningslinjer gitt av lærestedet for å oppnå bachelorgraden.

Høyskolekandidatstudier

Det finnes noen toårige studieprogram på bachelorgradsnivå ved høyskolene som gir tittelen høyskolekandidat.

Årsstudier/påbygningsstudier/kortere studier

Det finnes også en rekke årsstudier, påbygningsstudier og kortere studier ved lærestedene. Mange av dem kan inngå i en bachelorgrad. I tillegg kan noen av dem være grunnlag for profesjonsstudier i faget, for eksempel i psykologi.

Hvor sender jeg søknaden?

Det er Samordna opptak som behandler søknader til bachelorgradstudier og andre lavere grads studier i Norge som bygger direkte på videregående opplæring. Søknad om studieplass sendes til Samordna opptak.

En del private læresteder har eget opptak og da sendes søknaden direkte til lærestedet. Søknad om påbygningsstudier sendes også direkte til lærestedet.

[ - ]

Et mastergradsstudium er som oftest et toårig studieprogram (120 studiepoeng/ECTS). Studiet bygger på faglig fordypning i bachelorgraden, og omfatter blant annet selvstendig arbeid.

Noen mastergradsstudier bygger på relevant yrkespraksis i tillegg til faglig fordypning i bachelorgraden. Slike studier kalles erfaringsbaserte, og omfanget kan være både to år (120 studiepoeng/ECTS) og halvannet år (90 studiepoeng/ECTS).

Hvor sender jeg søknaden?

En søknad om opptak til mastergradsstudier sendes direkte til lærestedet. For informasjon om ulike program, frister, og opptakskrav, ta kontakt med det enkelte lærestedet.

[ - ]

Profesjonsstudiene er kjennetegnet av fastlagte fagplaner over flere år innenfor et fagområde.

Treårige profesjonsstudier gir bachelorgrad. Eksempler på slike studier er sykepleierutdanning og sosionomutdanning.

Mange høyskoler har fireårige lærerutdanninger. Kandidatene kan få tildelt graden bachelor etter tre år dersom utdanningen fyller kravene til bachelor ifølge høyskolens forskrift. Grunnskolelærerkompetanse oppnår du først etter fire år.

Femårige profesjonsstudier (integrerte mastergrader) finner du særlig ved universitetene innenfor disse fagområdene: farmasi, fiskerifag, informatikk, ingeniørfag, jus, odontologi, lærerutdanning og samfunnsøkonomi.

Seksårige profesjonsstudier gir egne grader. Medisin, veterinær, psykologi og teologi gir gradene cand.med., cand.med.vet, cand.psychol. og cand.theol.

Hvor sender jeg søknaden?

Samme regel gjelder for opptak til profesjonsstudier som for blant annet bachelorgradsstudier. Du søker opptak hos Samordna opptak. En del private læresteder har eget opptak og da sendes søknaden direkte til lærestedet.

[ - ]

Videreutdanninger er studier som gir ny formell kompetanse på universitets- og høyskolenivå (gir studiepoeng/ECTS). Innen helsefagene er det mange videreutdanninger, slik som for eksempel videreutdanning i anestesisykepleie og kreftsykepleie. Noen videreutdanninger kan ha krav om relevant yrkespraksis i tillegg til bachelorgrad/offentlig godkjenning som sykepleier eller lignende.

Etterutdanning er en oppdatering av eksisterende kompetanse, men gir ikke studiepoeng/ECTS.

Hvor sender jeg søknaden?

Mange læresteder tilbyr etter- og videreutdanninger innen en rekke fagområder. Tilbud, fagområder og organisering av undervisningen kan variere. Det samme gjelder frister og opptakskrav. For mer detaljert informasjon om dette, ta kontakt med det enkelte lærestedet.

[ - ]

Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning på et halvt til to år, som bygger på videregående skole eller tilsvarende realkompetanse. Du trenger som regel ikke generell studiekompetanse for å studere på fagskole. Ofte vil fagskoleutdanninger bygge på fagbrev/svennebrev eller yrkeskompetanse fra videregående opplæring.

Det finnes offentlige fagskoler finansiert av fylkeskommunene, samt private fagskoler.

Ved de fylkeskommunale fagskolene finner du flere fagretninger innenfor disse tre fagfeltene:

  • teknikk/teknologi
  • helse
  • administrasjon, økonomi og ledelse

Ved de private fagskolene finner du et bredere tilbud av fagretninger, alt fra toårig teknisk utdanning til kunst- og restaurantfag med mer.

Hvor sender jeg søknaden?

Søknaden skal som hovedregel sendes til fagskolen du ønsker å gå på. Ta kontakt med den aktuelle fagskolen for mer informasjon.

Unntaket er tekniske utdanninger: Det er nasjonalt samlet opptak til tekniske utdanninger som tas på fulltid ved de fylkeskommunale tekniske fagskolene, se Nasjonalt opptakskontor for fagskolen (NOF) for mer informasjon.

På disse nettsidene finner du i tillegg oversikt over skoler, hvilke fagretninger og fordypninger disse har, og nødvendige adresser og telefonnummer.

[ - ]

Du finner godkjente utdanningstilbud ved både de offentlige og private fagskolene i Norge her: Godkjente fagskoletibud - NOKUT

[ - ]

Videregående opplæring

Med fullført grunnskole har du rett til tre års videregående opplæring. Du kan velge om du vil ta en yrkesfaglig eller en studieforberedende opplæring.

Kontakt fylkeskommunen der du bor for mer informasjon om mulighetene dine. Du kan også ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt. Se oversikt over inntakskontorene.
Mer informasjon om inntak/opptak finner du hos vilbli.no.

Hvor sender jeg søknaden?

Er du mellom 16 og 24 år søker du opptak til videregående opplæring på nettsidene til VIGO - videregående opplæring.

[ - ]

Voksne som søker videregående opplæring har i det året de fyller 25 år rett til gratis realkompetansevurdering og videregående opplæring, hvis de ikke tidligere har fullført en slik opplæring.  Retten gjelder for alle, uansett nasjonalitet, men du må være bosatt i Norge.

Les mer om realkompetansevurdering på nettsidene til VOX.

Se oversikt over hvem som vurderer realkompetanse i videregående opplæring.

[ - ]

Hvis du har tatt hele eller deler av videregående opplæring i utlandet og skal søke opptak eller innpass til videregående opplæring i Norge, har du flere muligheter. Ta kontakt med rådgivningstjenesten ved skolen du skal søke opptak for å få råd og veiledning om du kan få godkjenning av enkeltfag (fritak for enkelte fag). De kan fortelle deg om du kan fritas for hele opplæringsår som er bestått i utlandet, og svare på spørsmål om program- og fagvalg.

Les mer her: Rundskriv om godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og i utlandet (Udir-6-2012).

[ - ]


Relatert informasjon