– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tilsyn med eksisterende fagskoletilbud

NOKUT har utarbeidet en tilsynsmodell for tilsyn med eksisterende utdanningstilbud i fagskole. Tilsynsmodellen har fire trinn: kartlegging, redegjørelse, dialog og utvikling, og revidering. Ved revidering oppnevner NOKUT alltid en sakkyndig komité.

Du kan lese mer om tilsynsmodellen her: Tilsyn med eksisterende fagskoletilbud.


Den sakkyndige komiteen

NOKUT oppnevner alltid en sakkyndig komité ved revidering. Denne får i oppdrag å vurdere om utdanningene er i tråd med NOKUTs krav (se NOKUTs retningslinjer, kapittel 5 til 7 for fagskoleutdanning (pdf)).

Det gjennomføres vanligvis institusjonsbesøk med intervjuer av utvalgte grupper. De sakkyndige skriver en rapport hvor de konkluderer med om NOKUTs krav er tilfredsstilt. Målet med revideringen er å komme frem til en tydelig konklusjon på om utdanningskvaliteten er tilfredsstillende.

Som hovedregel oppnevner vi minst tre sakkyndige ved revideringer. Institusjonene har mulighet til å kommentere forslaget om sakkyndige, men det er NOKUT som avgjør hvem vi ønsker å bruke som sakkyndige. Det er viktig at de sakkyndige ikke har oppgaver ved institusjonen eller studiet de skal evaluere eller har andre tilknytninger til institusjonen som gjør dem inhabile.

Krav til de sakkyndiges kvalifikasjoner

For fagskoleutdanning har NOKUT fastsatt krav til at den sakkyndige komiteen skal ha:

  • teoretisk kunnskap på tilstrekkelig høyt nivå
  • pedagogisk erfaring med å undervise lik eller beslektet utdanning på nivå med fagskoler eller høyere utdanning
  • god kunnskap innen yrkesfeltet inkludert relevant yrkeserfaring
  • en studentrepresentant med i komiteen

Relatert informasjon