– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Studentsakkyndig

Sakkyndige vurderinger ligger til grunn når NOKUT gjør vedtak som påvirker institusjonens fullmakt til å gi høyere utdanning. Det er sakkyndige som utøver de faglige vurderingene i akkreditering av nye studier og institusjoner, evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning og tilsyn med eksisterende studier.

I tillegg benytter vi sakkyndige når vi tildeler status som Senter for fremragende utdanning (SFU) og deler ut Utdanningskvalitetsprisen.

Mer om sakkyndige – fagskole

Mer om sakkyndige – universitet og høyskole


NOKUT bruker også sakkyndige i godkjenningsordningen for personer uten verifiserbar dokumentasjon av utenlandsk, høyere utdanning (UVD-ordningen).

Mer om sakkyndige – UVD-ordningen


Studenter er sakkyndige i flere av disse prosessene

Sammen med akademisk personale er studentene en av de viktigste partene i høyere utdanning. Bruken av studenter som sakkyndige styrker muligheten for at studenters perspektiver tas inn i vurderingene på deres egne premisser. Hvordan NOKUT finner fram til og oppnevner studentsakkyndige, er litt avhengig av hvilket oppdrag studenten vil bli oppnevnt til (se under).

En studentsakkyndig er et likeverdig medlem i den sakkyndige komiteen som ellers består av akademisk personale og i enkelte tilfeller arbeidslivsrepresentanter. En studentsakkyndig gjennomgår den samme opplæringen i forkant av oppdraget, og deltar i institusjonsbesøk og rapportskriving sammen med resten av komiteen.

Som for andre sakkyndige, er det viktig at studentsakkyndige er habile. Det vil si at de ikke har oppgaver ved institusjonen eller studiet de skal evaluere, eller har andre tilknytninger til institusjonen som fører til at samfunnet ikke vil ha tillit til deres vurdering.

Innen fagskoleutdanning benytter vi studentsakkyndige til:


NOKUT fører tilsyn med alle utdanningstilbud innen fagskoleutdanning i Norge. Tilsyn med eksisterende fagskoletilbud følger en modell i flere trinn. Det siste trinnet kalles revidering, og i denne fasen oppnevnes det en sakkyndig komité.

Det skal alltid være en student i denne komiteen.

[ - ]