– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Vesentlige endringer i allerede godkjente fagskoletilbud

Alle som foretar vesentlige endringer av godkjente fagskoleutdanninger og/eller fagområder skal søke NOKUT om godkjenning av disse.

Det er ikke mulig å lage en uttømmende liste over vesentlige endringer, men i fagskoletilsynsforskriften § 3-8 er følgende endringer i utdanningen definert som vesentlige:

  • endre navn på utdanningen
  • endre det samlede læringsutbyttet for utdanningen, jf. § 3-2
  • etablere nye studiesteder
  • tilby en tidligere godkjent stedbasert utdanning som en nettbasert utdanning

I tillegg er endringer som gjelder hvem som er ansvarlig for utdanningen vesentlige, og skal meldes til NOKUT.

NOKUT forventer at studieplanen oppdateres kontinuerlig, slik at den til enhver tid er relevant og i tråd med utviklingen i yrkesfeltet. Slike justeringer anses ikke som vesentlige og må ikke søkes godkjenning for hos NOKUT, med mindre justeringene fører til endring i det samlede læringsutbyttet.


Søknadsfrister

Søknader om å tilby en stedbasert utdanning nettbasert, og om endring av utdanningens læringsutbytte har søknadsfrist 1. mars og 15. september. Søknader om opprettelse av nytt studiested og om andre vesentlige endringer kan sendes utenom søknadsfristene.

Forhåndsvarsling av søknader

For å bidra til en mer effektiv saksbehandling, kan du nå varsle oss om søknad på forhånd. Mer informasjon om varsling av fagskolesøknader


Ny søknadsløsning

Fra og med søknadsfristen 15. september benytter NOKUT en ny søknadsløsning. Søkerinstitusjonen må opprette en profil og søke via den.

Mer informasjon (også sendt ut via e-post til fagskoletilbydere 31. mai 2017):

Spørsmål?

Spørsmål om vesentlig endring kan sendes til fagskole@nokut.no. Dette gjelder også søknader om endring av navn på godkjente utdanninger eller endring av ansvarlig tilbyder.