– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Vesentlige endringer i allerede godkjente fagskoletilbud

Alle som foretar vesentlige endringer av godkjente fagskoleutdanninger og/eller fagområder skal søke NOKUT om godkjenning av disse.

Det er ikke mulig å lage en uttømmende liste over vesentlige endringer, men i fagskoletilsynsforskriften § 3-8 er følgende endringer i utdanningen definert som vesentlige:

  • endre navn på utdanningen
  • endre det samlede læringsutbyttet for utdanningen, jf. § 3-2
  • etablere nye studiesteder
  • tilby en tidligere godkjent stedbasert utdanning som en nettbasert utdanning

I tillegg er endringer som gjelder hvem som er ansvarlig for utdanningen vesentlige, og skal meldes til NOKUT.

NOKUT forventer at studieplanen oppdateres kontinuerlig, slik at den til enhver tid er relevant og i tråd med utviklingen i yrkesfeltet. Slike justeringer anses ikke som vesentlige og må ikke søkes godkjenning for hos NOKUT, med mindre justeringene fører til endring i det samlede læringsutbyttet.

Forhåndsvarsling av søknader

For å bidra til en mer effektiv saksbehandling, kan du nå varsle oss om søknad på forhånd. Mer informasjon om varsling av fagskolesøknaderSøk godkjenning av vesentlig endring

Alle søknader må sendes via Institusjonsportalen, som er vår nye elektroniske søknadsportal. Innloggingen bruker ID-porten (MinID/BankID o.a.). Ved første innlogging må den som er registrert som daglig leder/administrerende direktør i Enhetsregisteret logge seg på, for så å angi hvem som skal ha rettigheter til å administrere brukere i løsningen. Les mer om Institusjonsportalen

I og med at det er kort tid mellom lansering av portalen og søknadsfristen, gis det anledning til å søke om 2 ukers utsettelse på frist for å sende inn søknad. Utsatt frist settes til 29. september. Søkere som ønsker utsatt frist må gi beskjed om dette på e-post til fagskole@nokut.no innen 11. september. Merk at saksbehandlingstiden da også vil forskyves tilsvarende.


Spørsmål?

Spørsmål om vesentlig endring kan sendes til fagskole@nokut.no. Dette gjelder også søknader om endring av navn på godkjente utdanninger eller endring av ansvarlig tilbyder.

Relatert informasjon

Søknadsfrister

Søknader om å tilby en stedbasert utdanning nettbasert, og om endring av utdanningens læringsutbytte:

  • 1. mars
  • 15. september

Søknader om opprettelse av nytt studiested og om andre vesentlige endringer kan sendes utenom søknadsfristene.