– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tilsyn med eksisterende fagskoletilbud

NOKUT kan på fritt grunnlag føre tilsyn med alle eksisterende fagskoletilbud. Dette gjelder både de fagskoletilbudene vi har godkjent og de som fagskolene har etablert på egen fullmakt (se Fagområde).

Når vi fører tilsyn med eksisterende fagskoletilbud, bruker vi de samme kriteriene som ved godkjenning av nye fagskoletilbud (se Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)).

I tillegg til å kontrollere at utdanningskvaliteten oppfyller minstekravene våre, ønsker vi at tilsynet motiverer fagskolene til videre utvikling.

Tilsynet med eksisterende tilbud er organisert i fire trinn:

Vi velger ut fagskoletilbud til kartlegging én gang i året. Dette skjer på bakgrunn av NOKUTs tematiske prioriteringer, informasjon fra annen NOKUT-virksomhet og bekymringsmeldinger.

  • NOKUTs tematiske prioriteringer setter fokus på enkelte temaer der vi har spesiell interesse for utdanningskvalitet. Valg av temaer betyr ikke nødvendigvis at det er tegn på kvalitetssvikt, men kan også være for å synliggjøre positive utviklingstrekk i sektoren.
  • Informasjon fra annen NOKUT-virksomhet, for eksempel evaluering av kvalitetssikringssystem, kan også gi informasjon som gjør at vi starter kartlegging av ett eller flere fagskoletilbud.
  • Når vi mottar bekymringsmeldinger angående utdanningskvalitet, undersøker vi først om fagskolen er kjent med klagen og om de har gjort sitt beste for å rette opp eventuelle svakheter. Som regel tar fagskolene klager på alvor, men i noen tilfeller undersøker vi saken videre.

Kartlegging innebærer at NOKUT samler tilgjengelig informasjon om fagskoletilbudene. Dette gjør vi for å få et inntrykk av hvordan fagskolene ivaretar fullmakten sin.

I kartleggingen henter vi informasjon om fagskoletilbudet fra kilder som DBH-Fagskolestatistikk, fagskolens nettsider og tidligere søknader der det er aktuelt.

Ofte er det slik at disse kildene ikke gir oss tilstrekkelig informasjon til å vurdere om utdanningskvaliteten er god nok. I slike tilfeller ber vi fagskolen om en redegjørelse.

[ - ]

Når NOKUT henvender seg til fagskolen og ber om tilleggsinformasjon, kalles det en redegjørelse.

Henvendelsen sender vi som brev til fagskolen. I dette brevet står det hvilke av NOKUTs kriterier fagskolen må redegjøre for (se fagskoletilsynsforskriften). Svarfristen på denne henvendelsen er seks uker.

Sammen med den informasjonen vi selv har samlet inn under kartleggingen, vil fagskolens redegjørelse sette oss bedre i stand til å vurdere om utdanningskvaliteten er god nok, eller om fagskolen må sette i verk tiltak for å utvikle kvaliteten.

Dersom vi fortsatt mangler informasjon eller ser tegn på svakheter i utdanningskvaliteten, går fagskoletilbudet videre til neste trinn i tilsynsmodellen: dialog og utvikling.

[ - ]

Vi åpner formelt tilsyn i de tilfellene hvor vi gjennom redegjørelsesfasen fortsatt ikke har fått god nok informasjon, og/eller ser tegn på svakheter i utdanningskvaliteten.

Først inviterer vi fagskolen til dialog for å sikre en felles forståelse av situasjonen, så gir vi dem mulighet til å rette opp svakheter i utdanningskvaliteten. Fagskolen vil få fem måneder til å rette opp manglene.

På bakgrunn av dialogen med fagskolen, avgjør vi om det er behov for å revidere fagskoletilbudet. I forbindelse med dette vurderer vi sannsynligheten for kvalitetssvikt og konsekvensene dette kan ha for studentene, sektorens omdømme og/eller legitimiteten vår som tilsynsorgan.

[ - ]

De mest alvorlige tilfellene går videre til revidering. Denne prosessen begynner med at NOKUTs styre vedtar hvilke fagskoletilbud som skal revideres. Så blir det oppnevnt en sakkyndig komité. Fagskolen må levere en selvevalueringsrapport. Vurdering av kvalitetssikringssystem inngår alltid i en revidering.

Den sakkyndige komiteen foretar en faglig vurdering av selvevalueringsrapporten og vurderer om kravene til utdanningskvalitet er oppfylt (se Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning). Den sakkyndige komitéen vil også møte fagskolen for å styrke informasjonsgrunnlaget til vurderingen sin. Den samlete vurderingen resulterer i en rapport fra komitéen.

På bakgrunn av denne rapporten vedtar NOKUTs styre om godkjenningen for det reviderte fagskoletilbudet eller fagområdegodkjenningen skal opprettholdes eller trekkes tilbake. Før vi trekker tilbake en godkjenning, vil fagskolen få en siste mulighet til å rette opp utdanningskvaliteten. Dersom NOKUT finner at kvaliteten ved et utdanningstilbud ikke er i samsvar med de krav som stilles, skal tilbyder gis en frist på inntil seks måneder for å rette opp forholdene. Styret avgjør så om godkjenning skal opprettholdes eller trekkes tilbake.


Krav til sakkyndig komité

NOKUT har fastsatt krav til at den sakkyndige komiteen skal ha:

  • teoretisk kunnskap på tilstrekkelig høyt nivå
  • pedagogisk erfaring med å undervise lik eller beslektet utdanning på tertiært nivå
  • god kunnskap innen yrkesfeltet inkludert relevant yrkeserfaring
  • en studentrepresentant med i komiteen

Når NOKUT oppnevner sakkyndig komité ved revidering, skal de sakkyndige til sammen ha en kombinasjon av disse kompetansene. I tillegg skal det være en studentrepresentant med i komiteen.

Tilsynsrapporter med vedtak

All informasjon som har kommet frem gjennom de ulike fasene blir omtalt i tilsynsrapporter. Rapportene er offentlig tilgjengelige og publiseres under Tilsynsrapporter.

[ - ]


Figur: Tilsyn med eksisterende fagskoletilbud

Figur: Tilsyn med eksisterende studietilbud

Fagskolenes ansvar

Fagskolene plikter å gi NOKUT den informasjonen vi etterspør innen tidsfristen vi har angitt (se Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)).

Saksbehandlingen fortsetter basert på den informasjonen vi har når tidsfristen går ut.

En godkjenning gjelder helt fram til NOKUT har vedtatt noe annet. Dersom det blir slik at fagskolen mister godkjenning for et fagskoletilbud, er fagskolen selv forpliktet til å skaffe studentene alternative studieplasser. NOKUT skal godkjenne det alternative tilbudet.