– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Klagerett

En fagskole kan klage på NOKUTs vedtak om godkjenning, vedtak om revidering av godkjenning og på vurderingen av kvalitetssikringssystem. Klager blir behandlet av ei uavhengig klagenemnd.

Klagenemnda til NOKUT prøver vedtak mot reglene i forvaltningsloven om saksbehandling. En fagskole kan ikke klage på NOKUTs faglige vurdering.

Medlemmene i klagenemnda til NOKUT er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Leder og nestleder i klagenemnda er lagdommere.

Hvordan klage?

Fagskolen gjør rede for hvilket grunnlag de klager på og stiler klagen til NOKUT. NOKUT sender klagen til klagenemnda som har møte hvert kvartal.

Klagenemndas mandat

Klagenemnda kan vurdere om NOKUT har begått saksbehandlingsfeil, rettsanvendelsesfeil og om det foreligger myndighetsmisbruk, usaklig forskjellsbehandling eller andre brudd på forvaltningsrettslige prinsipper.

Klagenemnda kan ikke overprøve NOKUTs vurdering av den avlagte utdanningens nivå og omfang, og heller ikke vurderingene til NOKUTs sakkyndige.


Relatert informasjon