– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Endringene i fagskoleloven og behandling av søknader til fristen 1. mars 2017

Endringene i lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) som trådde i kraft 1. juli 2016, har betydning for dere som skal søke om godkjenning av fagskoleutdanning til fristen 1. mars 2017.

Fagskolene må blant annet ha forskrift om opptakskrav, og avleggelse og gjennomføring av eksamen, og forskriftene skal sendes på høring før de kan publiseres på Norsk Lovtidend. Dette har NOKUT allerede gitt veiledning om, men prosessene er tidkrevende, og det er ikke alle søkere som vil rekke å publisere forskriften innen søknadsfristen.

For at NOKUT skal kunne ta en søknad til behandling må tilbyder ha sendt med utkast til forskrift som er behandlet av styret og en fremdriftsplan for når forskriften skal publiseres. De må også ha endret styrevedtekter, opprettet klagenemnd og laget instruks for klagenemnda for å imøtekomme endringene i fagskoleloven. Selv om NOKUT eventuelt skulle finne mangler i forskriften sendes søknaden videre til sakkyndig vurdering (forutsatt at søknaden for øvrig er tilfredsstillende). NOKUT vil ikke fatte vedtak om godkjenning før tilbyder tilfredsstiller alle grunnleggende forutsetninger, herunder har publisert forskriften på Norsk Lovtidend.

Helt nye tilbydere må også ha laget utkast til forskrift (som er vedtatt av styret), men det er ikke hensiktsmessig at de skal publisere den på Norsk Lovtidend før de har fått utdanningen godkjent.

Søknader fra tilbydere som ikke har laget utkast til forskrift, men fortsatt har reglement, vil bli avvist. Det vil også søknader fra tilbydere som ikke har endret styrevedtekter, opprettet klagenemnd med fem medlemmer og laget instruks for klagenemnda.