– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Godkjenning av fagskoletilbud

NOKUT har ansvar for å godkjenne all fagskoleutdanning i Norge. Kun tilbud som er godkjent av NOKUT kan kalles fagskoleutdanninger. Skoler som har godkjente fagskoletilbud kan kalle seg fagskoler.

Godkjenningsordningens formål er å sikre studenter i fagskoleutdanning tilfredsstillende utdanning og vilkår, og bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i fagskoleutdanningen. I tillegg til å vurdere selve utdanningen, vurderer NOKUT også om tilbyder har tilfredsstillende styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring.

Sjekk ut hva du bør vite før du søker.


Vilkår for godkjenning

Utdanningstilbud som søkes godkjent må tilfredsstille vilkårene for å behandles under lov om fagskoleutdanning. Disse er:

  • Utdanningstilbudet må bygge på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse
  • Tilbudet må være en selvstendig, yrkesrettet og avsluttende utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæring
  • Utdanningstilbudet må ha et omfang tilsvarende 1/2-2 år på heltid.

NOKUTs vedtak har ikke tilbakevirkende kraft. En godkjenning vil dermed ikke utløse studiefinansiering for eventuell del av utdanningen som er tatt før godkjenning.

Les om klagerett


Endringene i fagskoleloven og behandling av søknader til fristen 1. mars 2017

Endringene i lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) som trådde i kraft 1. juli 2016, har betydning for dere som skal søke om godkjenning av fagskoleutdanning til fristen 1. mars 2017. Fagskolene må blant annet ha forskrift om opptakskrav, og avleggelse og gjennomføring av eksamen, og forskriftene skal sendes på høring før de kan publiseres på Norsk Lovtidend. Dette har NOKUT allerede gitt veiledning om, men prosessene er tidkrevende, og det er ikke alle søkere som vil rekke å publisere forskriften innen søknadsfristen.

For at NOKUT skal kunne ta en søknad til behandling må tilbyder ha sendt med utkast til forskrift som er behandlet av styret og en fremdriftsplan for når forskriften skal publiseres. De må også ha endret styrevedtekter, opprettet klagenemnd og laget instruks for klagenemnda for å imøtekomme endringene i fagskoleloven. Selv om NOKUT eventuelt skulle finne mangler i forskriften sendes søknaden videre til sakkyndig vurdering (forutsatt at søknaden for øvrig er tilfredsstillende). NOKUT vil ikke fatte vedtak om godkjenning før tilbyder tilfredsstiller alle grunnleggende forutsetninger, herunder har publisert forskriften på Norsk Lovtidend.

Helt nye tilbydere må også ha laget utkast til forskrift (som er vedtatt av styret), men det er ikke hensiktsmessig at de skal publisere den på Norsk Lovtidend før de har fått utdanningen godkjent.

Søknader fra tilbydere som ikke har laget utkast til forskrift, men fortsatt har reglement, vil bli avvist. Det vil også søknader fra tilbydere som ikke har endret styrevedtekter, opprettet klagenemnd med fem medlemmer og laget instruks for klagenemnda.


Forhåndsvarsling av søknader

For å bidra til en mer effektiv saksbehandling, kan du nå varsle oss om søknad på forhånd. Mer informasjon om varsling av fagskolesøknader


Ny søknadsløsning

Fra og med søknadsfristen 15. september benytter NOKUT en ny søknadsløsning. Søkerinstitusjonen må opprette en profil og søke via den.

Mer informasjon (også sendt ut via e-post til fagskoletilbydere 31. mai 2017):

Spørsmål?

Spørsmål kan sendes til fagskole@nokut.no.