– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Det behøver ikke å være så vanskelig. Sett studenten i sentrum!

av: Terje Mørland

En etterlengtet stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning er under arbeid. Det har allerede bidratt til gledelig høyt engasjement om temaet. Deler av debatten den siste tiden gir imidlertid grunn til ettertanke. Det oppvises nærmest en konkurranse i å definere utdanningskvalitet eller også å jamre seg over hvor vanskelig det er å definere den – kvalitet er som porno, som å henge syltetøy på veggen med spiker, for å nevne noen. Slike utsagn kan kanskje krydre debatten, men bør ikke få styre dagsorden.

All snakk om kvalitet har noe subjektivt over seg. Studenten, arbeidsgiveren, faglæreren, forskeren, han som jobber med fjernundervisning og hun som jobber med internasjonalisering har alle sitt eget spesielle syn på hva kvalitet er og hva som påvirker den. Og de har alle rett. Det er mange forhold som påvirker kvaliteten, men å prøve å forene alle disse elementene til noe som ligner en omforent definisjon, tror jeg har lite for seg. Om noen prøver, vil de fort se at den må bli veldig lang!

I NOKUT vil vi i alle fall heller bidra til å løse utfordringene enn å bruke tid på å definere. Kunnskapen om hva som påvirker kvalitet og kvalitetstilstanden har etter hvert blitt enorm både nasjonalt og lokalt. NOKUT vil bidra til at det tas tak i de tingene vi vet kan og bør gjøres noe med, for at resultatet av utdanningsprosessen for den enkelte student skal bli så god som mulig.

All utdanning dreier seg om prosesser i skjæringsfeltet mellom student, lærer og utdanningens kunnskapsbase. Alt dette foregår på studieprogramnivå, og det er her vi må sette inn støtet. Det er her vi må undersøke. Det er for de gode prosessene på dette nivået vi må legge til rette. NOKUT har laget en modell med basis i det studienære der det som direkte berører studenten står i sentrum. Denne modellen, som vi har kalt Kvalitetsområder for studieprogram (png), bruker vi når vi lager forskrifter, evalueringskriterier og indikatorer, og ikke minst når vi snakker om utfordringer og kommuniserer resultater og ny kunnskap.

Det er viktig å jevnlig analysere og justere innsatsen på de områdene som vi vet påvirker studentens læringsprosess fra opptak til ferdig uteksaminert kandidat, slik at studentene i løpet av avtalt tid får et læringsutbytte som holder godt faglig nivå, og som samtidig er relevant for en lang yrkeskarriere. Dette arbeidet må selvfølgelig skje på studieprogramnivå. NOKUT oppfordrer alle med ansvar for å lede eller koordinere studieprogram til jevnlig å samle bidragsyterne til programmet for å analysere programmets styrker og svakheter. Bruk gjerne modellen vår hvis den kan være til hjelp, eller lag deres egen. Hvilke modeller og begreper man bruker er ikke avgjørende. Poenget er å analysere egne styrker og svakheter og drive et systematisk forbedringsarbeid ut fra det.

Kunnskapsdepartementet, NOKUT, ja selv ledelsen ved universitetene og høyskolene sitter langt unna der det skjer. For å styrke utdanningskvaliteten, er det studenten og studieprogrammene som må i sentrum for oppmerksomheten! Nivåene over kan kun sette rammer og legge til rette for det som utspiller seg i programmene. Jeg vil derfor oppfordre alle med myndighet både nasjonalt og på institusjonsnivå til å stimulere til gode prosesser i studieprogrammene. Det er her utdanningskvaliteten skapes.

PS! De av dere som er interessert i NOKUTs vurdering av sektorens utfordringer som helhet og hva vi mener det bør tas tak i, kan finne vurderingene våre i NOKUTs innspill til den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning (pdf). Forklaringer på begrepene vi bruker, finner dere samlet og forklart i dokumentet Kvalitetsområder for studieprogram (pdf).


Dette blogginnlegget ble først publisert i Khronos kronikkserie om kvalitet.

 

Share Del med andre
6 juni 2016
Stikkord:

  Kommentarer:

  1. Det norske ordet for 'design' er 'utforming'. Dermed oversetter vi eksempelvis 'Universal Design' til 'universell utforming'. Men i NOKUT-dokumentet Kvalitetsområder for studieprogram og illustrasjonen Kvalitetsområder for studieprogram benyttes begrepet 'programdesign' heller enn det mer norske 'programutforming'. Jeg finner allikevel ingen indikasjon på hvorfor NOKUT har vurdert begrepet 'utforming' som utilstrekkelig i denne forbindelse, mens dere ellers er veldig gode på å fremme bruk av norske begreper. Kunne dere ikke sagt litt om dette? 

  2. Takk for godt innspill til nytt ord for «programdesign». «Programutforming» høres umiddelbart ut som et bra alternativ. Vi må tygge litt på om ikke «design», slik vi ønsker å bruke det, er noe snevrere enn «utforming», men vil absolutt vurdere om vi bør endre ordvalget

  Terje Mørland

  Illustrasjon: Blogg © NOKUT


  Om denne bloggen

  Kommentarer til innlegg blir publisert direkte. Det trengs ingen innlogging. Publisering skjer fra skjemaene under hvert innlegg.

  NOKUT forbeholder seg retten til å fjerne eller moderere innlegg som er i strid med norsk lov, som bryter med alminnelig god takt og tone på nettet eller som er usaklig eller utenfor tema.


  Arkiv