– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Vi trenger en gjennomgang av godkjenningsordningene

av: Terje Mørland

Stortinget vedtok i desember i fjor å be Regjeringen gjennomgå systemet for godkjenning av utenlandsk utdanning. Det samme budskapet blir formidlet i Produktivitetskommisjonens andre rapport (pdf) som kom i februar 2016. En slik gjennomgang ser også NOKUT behovet for.

Det er positivt at både Stortinget og Produktivitetskommisjonen vektlegger dette. Godkjenningslandskapet i Norge er svært komplekst, og det er viktig at gjennomgangen igangsettes raskt og blir gjennomført på en grundig måte.

Det er 26 år siden godkjenningsordningene for utenlandsk kompetanse var gjenstand for en større gjennomgang*. Norge har helt andre behov i dag enn den gang. En rapport utarbeidet av Rambøll i 2009 på oppdrag fra daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet (pdf) understreket at feltet godkjenning av utenlandsk kompetanse "fremstår som fragmentert, uoversiktlig og det synes å mangle en overordnet nasjonal strategi for godkjenningsfeltet."

NOKUT mener det er på høy tid med en større gjennomgang av roller, ansvar og praksis for hele godkjenningsfeltet på tvers av ulike departementers ansvarsområder. Det er rundt 180 godkjenningsordninger for yrkeskvalifikasjoner i Norge. Det er til sammen 17 statlige godkjenningskontorer, i tillegg til NOKUT, og disse er igjen underlagt 12 departementer.

Rapporten fra 2009 pekte på flere utilsiktede hindringer for godkjenning av lovregulerte yrker, både på system- og individnivå. Konsekvensen er at vi i Norge ikke nyttiggjør oss optimalt av kompetansen som finnes i samfunnet. Dagens jungel av kontorer, ordninger og praksis for godkjenning av utenlandsk kompetanse må sees i sammenheng for å gjøre systemet enklere for både søkere og arbeidsgivere og for å kunne gi en større samfunnsøkonomisk effekt.

Det etableres nå godkjenningsordninger både for utenlandsk fagskoleutdanning og for utenlandsk fagutdanning. Dette er et viktig steg i riktig retning, men selv etter at disse ordningene er etablert vil det være hull i det norske godkjenningssystemet.

Det må også legges bedre til rette for at folk kan komplettere utdanningen sin. Det er viktig for de som mangler praksis eller noen fag for å kunne bli sertifisert til å jobbe i et lovregulert yrke i Norge. I dag er det for vanskelig å få gjennomført systematisk kompletterende utdanning. Det er derfor bra at regjeringen i februar varslet at det skal bli lettere å få tatt utdanning en mangler ved norske universiteter og høyskoler. NOKUT er klar til å bidra for at dette skal bli en så god og effektiv ordning som mulig.

Antallet personer med utenlandsk kompetanse i samfunnet stiger. Ved inngangen til 2015 var 13 % av befolkningen innvandrere. Dette tallet kan antas å stige ytterligere i årene som kommer. Det er viktig å legge godt til rette for at deres medbrakte kompetanse tas i bruk. En gjennomgang og strømlinjeforming av godkjenningsordningene vil være et viktig bidrag til dette.

 * NOU 1989:13 Grenseløs læring. Mottak av utenlandske studenter, studentutveksling og internasjonalisering

 

Share Del med andre
31 mars 2016
Stikkord:

  Kommentarer:

  1. Dette hilses velkommen for "på gulvet" er det stor frustrasjon. Hvordan går man egentlig fram når man er jordmorutdannet fra Afghanistan eller sykepleier fra Burma? Jeg har elever i norsk på vgs som enten blir  sendt fra praksisplass til praksisplass eller til vg skole med beskjed om å skaffe seg studiekompetanse for å ta hele utdanningen på nytt her i Norge. Det kan da ikke være god utnyttelse av ressursene! Mange blir surrende rundt i systemet altfor lenge og mister både mot og motivasjon...

  2. Tusen takk for kommentaren din. Det norske godkjenningslandskapet er komplisert, men det finnes hjelp å få. Både enkeltpersoner og hjelpeapparat kan kontakte NOKUT dersom de har spørsmål om godkjenning av utenlandsk utdanning. Vi besvarer spørsmål om våre egne godkjenningsordninger, og som kontaktpunkt for yrkeskvalifikasjonsdirektivet kan vi også henvise til andre godkjenningskontor når det er nødvendig. E-post til utland@nokut.no blir besvart innen fem virkedager. Vi kan også nås på telefonnummer 21 02 18 60 mandag–tirsdag kl. 12–15, og vi har besøkstid på torsdager fra kl. 9–12.

   På hjemmesidene våre, finner du også mye informasjon om utdanning fra utlandet. Yrkene du nevner er helseyrker og er dermed lovregulerte yrker. Det betyr at man må ha autorisasjon for å utøve disse yrkene. Når det gjelder helseyrkene er det Helsedirektoratet som gir autorisasjon, du finner mer informasjon om autorisasjon, utdanning og godkjenning på hjemmesiden deres.

   Dersom man ønsker en grundig gjennomgang av godkjenningsordningene i Norge, anbefaler vi e-læringskurset vårt: Dette verktøyet er ment for programrådgivere, veiledere i Jobbsjansen, NAV ansatte i førstelinjen, karriereveiledere og lærere i voksenopplæringen. Målet med kurset er at du som veileder skal kunne gi riktig informasjon til innvandrere med utenlandsk kompetanse.

   Vi håper dette svaret var til hjelp. Ta gjerne kontakt med oss på utland@nokut.no dersom du har spørsmål!

  Terje Mørland

  Illustrasjon: Blogg © NOKUT


  Om denne bloggen

  Kommentarer til innlegg blir publisert direkte. Det trengs ingen innlogging. Publisering skjer fra skjemaene under hvert innlegg.

  NOKUT forbeholder seg retten til å fjerne eller moderere innlegg som er i strid med norsk lov, som bryter med alminnelig god takt og tone på nettet eller som er usaklig eller utenfor tema.


  Arkiv