– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Tilsyn med eksisterande studietilbod

Krav til sakkunnig komité

NOKUT har fastsett krav til den sakkunnige komitéen:

  • Dei sakkunnige skal ha kompetanse i og erfaring frå gjennomføring av tilsvarande eller liknande studium.
  • Minst éin av dei sakkunnige skal ha formell kompetanse på eit høgare nivå enn det studiet som skal reviderast (for eksempel ha doktorgrad ved revidering av mastergradsstudium).
  • Den sakkunnige komitéen skal ha relevant internasjonal kompetanse.
  • Ein student eller stipendiat skal inngå i komitéen.

Når NOKUT vel sakkunnig komité ved revidering, skal dei sakkunnige til saman ha ein kombinasjon av desse kompetansane.