– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Institusjonskategoriar

Noreg har tre kategoriar av akkrediterte institusjonar som har ulike fullmakter til sjølv å etablere nye utdanningstilbod.
  • Universitet
  • Vitskapleg høgskole
  • Høgskole

Utdanningsinstitusjonar som ikkje har institusjonsakkreditering, men har studietilbod akkreditert som høgre utdanning, kan og kalle seg høgskole.

Fullmakt

Institusjonskategoriane seier kva fullmakt institusjonen sjølv har til å etablere nye studietilbod utan å måtte søkje NOKUT om akkreditering. Dette kan noko forenkla visast på denne måten:

Fullmakt til å opprette
nye studietilbod
Universitet Høgskole* Høgskolar utan
 akkreditering
Studium av lågare grad
Mastergradsstudium
Doktorgradsstudium

Dei grå rutene viser kva studietilbod institusjonen kan opprette. Dei raude rutene viser kva studietilbod institusjonen må søkje NOKUT om akkreditering for.

Høgskolar utan institusjonsakkreditering må søkje NOKUT om å opprette alle nye studietilbod, akkrediterte høgskolar må søkje om master- og doktorgradstilbod, medan universitet har sjølvakkrediteringsfullmakt til å opprette studietilbod på alle nivå.

* Vitenskapelige høyskoler har rett til å opprette studietilbud på alle nivå innen dei fagområdene kor dei har fått rett til å tildele doktorgrad. På andre fagområder gjeld same rettar som akkrediterte høgskolar.