– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Styret

Styret har det overordna ansvaret for verksemda og dei vedtaka NOKUT gjer. Styret blir oppnemnt av Kunnskapsdepartementet for ein periode på fire år (to år for studentmedlemmene).
 • Lise Iversen Kulbrandstad, leiar av styret, professor, HiH
  (oppnemnt fram til 31.12.2020)
 • Jan I. Haaland, professor, NHH
  (oppnemnt fram til 31.12.2018)
 • Jon Erik Svendsen, spesialrådgivar studiekvalitet og analyser, Handelshøyskolen BI 
  (oppnemnt fram til 31.12.2020)
 • Inger Lise Blyverket, direktør, Virke
  (oppnemnt fram til 31.12.2020)
 • Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning, Nelfo
  (oppnemnt fram til 31.12.2018)
 • Stina Vrang Elias, administrerande direktør, Tænketanken DEA & Danish Society for Education and Business (DSEB)
  (oppnemnt fram til 31.12.2018)
 • Susann Strømsvåg, student, NSO
  (oppnemnt fram til 31.12.2018)
 • Christoffer Blaalid, student, ONF
  (oppnevnt til 31.12.2018)
 • Kim Kantardjiev, rådgivar, NOKUT
  (stemmerett bare i saker som relaterer seg til NOKUTs organisasjon og personale; oppnemnt fram til 31. desember 2020)


Varamedlemmer

 • Randi Skår, førsteamanuensis og senterleiar, Høgskolen i Sogn og Fjordane
  (oppnevmnt fram til 31.12.2018)
 • Jo Ese, fung. studieleiar, Høgskolen i Østfold
  (oppnemnt fram til 31.12.2018)
 • Tormod Skjerve, seniorrådgivar, Virke
  (oppnemnt fram til 31.12.2018)
 • Kjersti Tokstad, seniorrådgivar, NOKUT
  (oppnemnt fram til 31.12.2020)
 • Silje Kjørholt, student ONF
  (oppnemnt fram til 31.12.2018)
 • Sondre Jahr Nygaard, student, NSO
  (oppnemnt fram til 31.12.2018)
[ - ]

Styret i NOKUT har cirka 7–9 møte i året.

På styremøta gjeres det vedtak om blant anna godkjenning av kvalitetssikringssystem og akkreditering av institusjonar. Desse vedtaka vert publisert som nyhende etter styremøtet. Styrereferat vert publisert når dei er godkjende. Du kan finne alle saker som ikkje er unntatt offentlegheit i NOKUT sitt elektroniske arkiv.

NOKUT gjer oppmerksam på at saksframlegga til styret er unntatt offentlegheit inntil vedtak er fatta. Rapportar frå sakkunnige komitear er derimot offentlege. Desse kan du finne i NOKUT sitt elektroniske arkiv, før vedtak er fatta.


Møteoversikt 2017


Vekedag Dato/måned Type møte Stad

Fredag

3. februar

Styremøte

Drammensveien 288

Onsdag

8. mars

Styremøte

Drammensveien 288

Torsdag

4. mai

Styremøte

Tysdag

13. juni

Styremøte

 

Torsdag 14. september

Styremøte

Tysdag

24. oktober

Styremøte

 

Onsdag

22. november

Styremøte

 

Tysdag

12. desember

Styremøte

 

 

[ - ]