– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

? Mer informasjon

Diagram
 • [Missing text /schoolType/primarySchools for nn-NO]
 • [Missing text /schoolType/secondarySchools for nn-NO]
 • [Missing text /schoolType/vocationalSchools for nn-NO]
 • [Missing text /schoolType/universities for nn-NO]

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)

Kvalifikasjonsrammeverk beskriver kvalifikasjonene i et utdanningssystem og hvordan de er innplassert i forhold til hverandre på forskjellige nivåer. Læringsutbyttebeskrivelser for hvert nivå definerer hva en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) er en samlet, systematisk og nivådelt beskrivelse av kvalifikasjoner oppnådd gjennom et strukturert opplæringstilbud i henhold til et sett kriterier for fastsatt læringsutbytte. Kvalifikasjonsrammeverket har som formål å forene nasjonale kvalifikasjoner i ett system og bidra til åpenhet, tilgang, utvikling og kvalitet. NKR skal også bidra til samarbeid mellom utdanning, arbeids- og samfunnsliv. NKR ble vedtatt av Kunnskapsdepartementet 15. desember 2011 med formål å: 

 • dreie oppmerksomheten fra undervisning til læring – fra innsatsfaktorer til læringsutbytte 
 • lette planlegging av utdanningsløp for den enkelte 
 • beskrive de faktiske forskjellene i læringsutbytte mellom de ulike nivåene, 
 • legge til rette for livslang læring 
 • gjøre kvalifikasjoner mer forståelige for yrkeslivet og samfunnet generelt, og klargjøre hvilke overordnede kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse den enkelte har 
 • lette godkjenning av kvalifikasjoner over landegrensene 
 • sikre bedre utnyttelse av kompetanse for den enkelte og samfunnet

NKR har syv nivåer, nummerert fra 2 til 8 med stigende grad av kompleksitet. For hvert nivå er det fastsatt overordnede læringsutbytte-beskrivelser. Læringsutbyttebeskrivelsene for enkelttilbud må være i tråd med de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene i NKR for det aktuelle nivået.