– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Akkrediterte institusjonar

Ein akkreditert institusjon kan sjølv opprette studietilbod som ligg innafor ramma av fullmakta, utan å måtte søkje NOKUT om akkreditering.

I Noreg har vi tre hovudkategoriar av institusjonar som er akkrediterte for høgare utdanning:

(Klikk på overskriftene for utfyllande informasjon.)

Har sjølvakkrediteringsrett for studium på alle nivå innanfor fagområda der dei har rett til å gi doktorgrad, i tillegg til på bachelorgradsnivå for alle fagområde. (Lenkene går til institusjonane sine nettsider).

 

[ - ]

Høgskular som ikkje er akkrediterte

Private institusjonar som ikkje er akkrediterte, men som har studietilbod akkreditert som høgare utdanning, kan kalle seg høyskole.