– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Databasar og oversikter

På denne sida finn du ei liste over databasar og oversikter. Lista er i alfabetisk rekkjefølgje.
 • Akkrediterte institusjonar
  Akkreditering er ei fagleg vurdering av om ein høgare utdanningsinstitusjon oppfyller eit gitt sett av standardar og kriterium.
 • Akkrediterte studietilbod
  Her finn du alle studietilbod som er akkrediterte sidan NOKUT starta opp verksemda i 2003.
 • Dokumentasjonskrav
  I denne databasen finn du detaljert informasjon om kva utdanningsdokument som er nødvendige for ei vurdering av ei utanlandsk utdanning.
 • Godkjente fagområde
 • Godkjente fagskuletilbod
  Her finn du alle fagskuletilbod som er godkjent av NOKUT.
 • GSU-lista (Generell studiekompetanse for utanlandske søkjarar)
  Denne lista blir brukt av norske universitet og høgskular ved opptak til utdanning. I tillegg blir den brukt når NOKUT vurderer søknader om generell godkjenning av utanlandsk utdanning.
 • NOKUT-portalen
  NOKUT-portalen inneheld indikatorar som er relevante og viktige for å kunne vurdere kvaliteten i høgare utdanning, og utgjer ein viktig del av datagrunnlaget NOKUT treng i tilsynsarbeidet sitt.
 • NOKUTs landdatabase
  Opplysningane i databasen gir ei oversikt over utanlandske utdanningssystem og omtaler dei mest vanlege gradane i studielandet. I tillegg gir den ei oversikt over hovudprinsippa for godkjenning i Noreg.
 • Utanlandske studiestader
  Du vil normalt kunne få akademisk godkjenning for ei universitets- eller høgskuleutdanning som du har teke, eller ønskjer å ta, ved ein av studiestadene i denne databasen.


Relatert informasjon

Saknar du ein database eller ei oversikt?

Kontakt: webmaster@nokut.no