– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Lover og forskrifter

Under finn du ei liste over sentrale lover og forskrifter for fagskular, universitet og høgskular.

Lover

Forskrifter frå Kunnskapsdepartementet

Rundskriv frå Kunnskapsdepartementet (KD)

Forskrifter frå NOKUT

 • Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)
  Forskriften trer i kraft 9. februar 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 28. februar 2013 nr. 237 om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning.

  § 6-2.Overgangsbestemmelser
  (1) Søknader om akkreditering som er mottatt av NOKUT før denne forskrift trer i kraft, behandles etter tidligere forskrift.
  (2) Revideringer av akkreditering som NOKUT har påbegynt før denne forskrift trer i kraft, behandles etter tidligere forskrift.
  (3) Institusjoner som er akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler, skal oppfylle kravene i kapittel 3 som henholdsvis høyskole, vitenskapelig høyskole eller universitet innen 31. desember 2018. Akkrediterte studietilbud skal oppfylle kravene til akkreditering i kapittel 2 innen 31. desember 2018. Fram til denne dato gjelder akkrediteringskravene i tidligere forskrift.
  (4) Institusjoner som har fått sitt system for kvalitetssikring av utdanningen godkjent av NOKUT, anses for å oppfylle kravene i kapittel 4 inntil tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet er gjennomført.

  Les tidligere studietilsynsforskrift (pdf)

 • Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Sjå også følgjande lenker