– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Dokumentasjonskrav – godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Her finner du våre generelle og landspesifikke dokumentasjonskrav og informasjon om oversettelser.

NOKUTs generelle dokumentasjonskrav for fag- og yrkesopplæring

NOKUT kan i enkelte tilfeller be om mer informasjon, for eksempel dokumentasjon på grunnopplæring og læreplan..

Et dokument som bekrefter yrkeskvalifikasjonen din som tilsvarer fag- eller svennebrev.

[ - ]

Et dokument som bekrefter at opplæringen er fullført. Dette kan for eksempel være et vitnemål eller diplom.

[ - ]

Et dokument som gir oversikt over opplæring, praksis, utdanning og arbeidserfaring.

[ - ]

Dette gjelder bare hvis du har endret navn.

Gyldige bevis for navnendring er:

 • vigselsattest (norsk eller utenlandsk) der både det gamle og det nye navnet kommer frem
 • skilsmisseattest (norsk eller utenlandsk) der både det gamle og det nye navnet kommer frem
 • bekreftelse på navneendring fra offentlig myndighet i det landet du har skiftet navn
 • bekreftelse på navneendring fra Det norske folkeregisteret
[ - ]

Hvis du ikke er bosatt i Norge, men ønsker NOKUTs godkjenning av kvalifikasjonen din må du dokumentere arbeidsforholdet du har til Norge. Dette kan for eksempel være en arbeidskontrakt eller EØS registreringsbevis.

Hvis du ikke har MinID, må du laste opp kopi av identitetsdokumentet:

 • Last opp den siden som viser navn, fødselsdato og bilde. Hvis denne informasjonen er på ulike sider, må alle sidene som inneholder navn, fødselsdato og bilde lastes opp.
 • Blanke sider skal ikke lastes opp.

Gyldige identitetsdokumenter er:

 • gyldig internasjonale pass (inkludert nødpass)
 • familiepass
 • nasjonale ID-kort som er utstedt av et EØS- eller EFTA-land jf. vedlegg 4 i Utlendingsforskriften
 • norsk reisebevis for flyktninger
 • norsk utlendingspass
[ - ]

Landspesifikke dokumentasjonskrav

Nedenfor finner du detaljert informasjon om NOKUTs dokumentasjonskrav for Polen og Tyskland.

 • Vi krever dokumentene på originalspråk og i oversettelse. Last opp alle sidene i dokumentene dine.
 • Hvis du har dokumenter som ikke er nevnt, send dem til oss med en kort beskrivelse av dokumentet.
 • Forsøk på å oppnå godkjenning ved hjelp av falske dokumenter vil bli politianmeldt.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • Avsluttende dokument som bekrefter fullført fag- og yrkesopplæring: Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej eller Dyplom uzyskania tytułu zawodowego eller Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 • Skolevitnemål med karakterutskrifter fra fullført fag- og yrkesopplæring: Świadectwo ukończenia szkoły zasadniczej eller Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej.
 • Fag- eller svennebrev: Świadectwo czeladnicze. Har du Świadectwo czeladnicze og gått på skolen, må du sende inn dokumentasjon på begge.

Technikum

 • Avsluttende dokument som bekrefter fullført fag- og yrkesopplæring: Świadectwo ukończenia technikum (technikum zawodowego) eller Dyplom uzyskania tytułu zawodowego eller Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 • Skolevitnemål med karakterutskrifter fra fullført fag- og yrkesopplæring: Świadectwo ukończenia technikum (technikum zawodowego, uzupełniającego) eller Świadectwo dojrzałości technikum.

Szkoła Policealna

 • Avsluttende dokument som bekrefter fullført fag- og yrkesopplæring: Dyplom uzyskania tytułu zawodowego eller Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
 • Skolevitnemål med karakterutskrifter fra fullført fag- og yrkesopplæring: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej.

NOKUT godkjenner ikke mesterbev (Dyplom mistrzowski).

 

[ - ]

Duale Ausbildung

 • Vitnemål som bekrefter bestått fag- eller svenneprøve: Prüfungszeugnis.
 • Vitnemål fra yrkesskolen med karakterutskrift: Berufsschulzeugnis.
 • Fag- eller svennebrev (hvis utstedt): Fachbrief/Gesellenbrief (Urkunde).

Berufsfachschule

 • Vitnemål som bekrefter fullført fag- og yrkesopplæring: Abschlusszeugnis/Prüfungszeugnis.
[ - ]

Oversettelser

Offisielle dokumenter (*) utstedt på et annet språk enn engelsk eller et nordisk språk må oversettes til norsk eller engelsk. Oversettelsen må gjøres av lærestedet eller en statsautorisert translatør. Det må komme fram av dokumentene hvem som har oversatt dem.

(*) For eksempel diplom, fag- eller svennebrev, karakterutskrifter og bevis for navneendring.

Oversettelse av andre dokumenter må ikke nødvendigvis gjøres av en statsautorisert translatør. I slike tilfeller må det stå hvem som har oversatt dokumentene på selve oversettelsen.

 • NOKUT anbefaler at du bruker en offentlig godkjent translatør. Du finner en oversikt over statsautoriserte translatører i Norge på Translatørportalen.
 • Hvis du har fått tospråklig dokumentasjon fra lærestedet du studerte ved (hvor det ene språket er norsk, dansk, svensk, islandsk, finsk eller engelsk), kan denne dokumentasjonen leveres inn i stedet for oversettelser.
 • NOKUT krever ikke oversettelse av dokumenter som er utstedt på islandsk eller finsk. Likevel anbefaler vi at dokumentene er oversatt til norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å sikre en rask behandling av saken din. Det kan også være at saksbehandler vil måtte kreve oversettelse.
 • Du kan få oversatt dokumentene dine i Norge eller i utlandet.
 • Hvis de innsendte oversettelsene ikke er gode nok, forbeholder NOKUT seg retten til å be om nye.

Spørsmål?

Hvis du lurer på noe, anbefaler vi at du sjekker Vanlige spørsmål.