– We contribute towards quality assurance and enhancement in education

Search

Terms and concepts

Here you can find an overview of the key terms and concepts used in the national qualifications framework, and explanations of the most important of them.

The sorting is based on related concepts.

Table 1

Term

Explanation (Norwegian)

English definition

National qualifications framework (Kvalifikasjons-rammeverk)

Et kvalifikasjonsrammeverk er en samlet, systematisk og nivådelt beskrivelse av formelle kvalifikasjoner som kan oppnås innenfor et utdanningssystem.

Rammeverket er en systematisk beskrivelse av nivå og oppnådd kompetanse for universitets- og høyskolegrader, fag- og yrkeskompetanse, generell studiekompetanse, grunnskolekompetanse og fagskolekompetanse.

Nasjonale kvalifikasjonsrammeverk er basert på nasjonens utdanningssystem, viser nivå og progresjon og sammenheng til arbeidsliv og samfunnsliv.

National qualifications framework means an instrument for the classification of qualifications according to a set of criteria for specified levels of learning achieved, which aims to integrate and coordinate national qualifications subsystems and improve the transparency, access, progression and quality of qualifications in relation to the labour market and civil society.
Delrammeverk Et delrammeverk er et begrep som brukes om rammeverket i de ulike delene i sektoren (grunnskole, videregående, fagskole, høyere utdanning).
"Qualification" (Kvalifikasjon) En kvalifikasjon er et formelt læringsutbytte på et visst nivå, godkjent av en instans og som kan dokumenteres. I Norge betegnes en kvalifikasjon oftest som formell kompetanse. A “qualification” means a formal outcome of an assessment and validation process which is obtained when a competent body determines that an individual has achieved learning outcomes to given standards.
Lifelong learning (Livslang læring) Læring gjennom livsløpet som resulterer i økt kunnskap, ferdigheter, kompetanse og kvalifikasjoner. A learning activity undertaken throughout life, which results in improving knowledge, know-how, skills, competences and/or qualifications for personal, social and/or professional reasons.
Realkompetanse All kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring.
Realkompetanse-vurdering

Vurdering av realkompetanse for opptak til studier eller for avkorting av studier, av offentlig godkjent instans.

Fylkeskommunen eller universitet/høyskoler har ansvaret for at dokumentasjon av kompetanse, vurdering og godkjenning blir utført forsvarlig. Realkompetansevurdering er relevant som verktøy for livslang læring.

Ikke-formell kompetanse og uformell kompetanse kan formaliseres ved realkompetansevurdering.

a) Non-formal learning (Ikke-formell kompetanse)

Ikke-formell kompetanse er resultatet av organisert læring som har funnet sted på ikke-formelle læringsarenaer (frivillig sektor, læring på arbeidsplassen, private kurstilbydere osv.).

Opplæringstilbudet er ikke bundet av offentlige fag-/ læreplaner, men dokumenteres gjerne med et kursbevis.

Non-formal learning: learning which is embedded in planning activities not explicitly designated as learning (in terms of learning objectives, learning time or learning support).

Non-formal learning is intentional from the learner’s point of view.

b) Informal learning (Uformell kompetanse) Uformell kompetanse er resultatet av ikke organisert læring som har funnet sted utenfor det formelle systemet. Læringsaktiviteten kan karakteriseres som hverdagslæring fra de ulike situasjoner en person deltar i gjennom hjem, skole, arbeidsliv og samfunnsdeltakelse. Kompetanse kan dokumenteres gjennom en individuell utfylling av et dokument for kompetansekartlegging. Informal learning: learning resulting from daily activities related to work, family or leisure. It is not organized or structured in terms of objectives, time or learning support. Informal learning is in most cases unintentional from the learner’s perspective.
"Learning outcomes" (Læringsutbytte)

Det en person vet, kan og er i stand til å gjøre som et resultat av en læringsprosess. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Nivået på læringsutbyttet er avhengig av kompleksiteten av kunnskapen, ferdigheten og den generelle kompetansen.

“Learning outcomes” means statements of what a learner knows, understands and is able to do on completion of a learning process, which are defined in terms of knowledge, skills and competence.
a) Knowledge (Kunnskaper) Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker. Knowledge is the body of facts, principles, theories and practices that is related to a field of work or study.
b) "Skills" (Ferdigheter) Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter. “Skills” means the ability to apply knowledge and use know-how to complete tasks and solve problems.

c) "Competence" (Generell kompetanse)

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i studier og yrke. “Competence” means the proven ability to use knowledge, skills and personal, social and/ or methodological abilities, in work or study situations and in professional and personal development.
Referencing levels of qualifications (Henvisninger til kvalifikasjonsnivå) Kobling mellom kvalifikasjonsnivåer i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og det europeiske rammeverket for kvalifikasjoner (EQF). Referencing levels of qualifications within national qualifications systems to the EQF levels.