– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kvalitetssikring og -utvikling

For at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i fagskoleutdanning, fører NOKUT tilsyn med all eksisterende fagskoleutdanning og godkjenner nye fagskoletilbud og fagområder. I tillegg informerer NOKUT om, og bidrar til kvalitetsutvikling i fagskoleutdanning.

Dette gjør NOKUT gjennom å:

 • godkjenne og føre tilsyn med institusjoner og utdanninger
 • forvalte og utvikle virkemidler for å stimulere kvalitetsutvikling
 • frambringe, sammenstille og analysere kunnskap om utdanning og kvalitet
 • informere om utdanning og kvalitet
 • skape møteplasser for meningsutveksling og sette viktige tema på dagsorden
 • gi råd til myndighetene og utdanningsinstitusjonene

Finn mer informasjon om:Hva er fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning bygger på videregående utdanning eller tilsvarende erfaring og kjennetegnes ved at den:

 • er yrkesrettet
 • bygger på videregående opplæring
 • gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæring
 • varer mellom ett halvt til to år
 • ikke trenger å være forskningsbasert

Hvilke forpliktelser har tilbydere av fagskoleutdanning?

Alle som tilbyr fagskoleutdanning etter godkjenning fra NOKUT, må drive virksomheten i tråd med fagskoleloven og tilhørende forskrifter. Det er styret som regnes som tilbyder, og som er ansvarlig overfor NOKUT. Loven stiller krav om at alle tilbydere av fagskoleutdanning skal være organisert som et selvstendig rettssubjekt med et styre som øverste ansvarlige styringsorgan. Dette innebærer at fagskoletilbydere – også statlige, fylkeskommunale eller kommunale – skal være registrert i Enhetsregisteret med et selvstendig organisasjonsnummer.

Tilbyders styrevedtekter og reglement skal være med på å sikre studentene at fagskoleutdanningen de går på er av høy kvalitet og at de har tilfredsstillende vilkår.

Alle tilbydere av fagskoleutdanning skal ha tilfredsstillende interne systemer for kvalitetssikring av utdanningen/-e. Ved hjelp av kvalitetssikringssystemet skal tilbydere kunne bedømme kvaliteten i utdanningen/-e de tilbyr, og bruke denne informasjonen til å gjøre utdanningskvaliteten bedre.

Samarbeid med yrkesfeltet

Fagskoleutdanning er per definisjon yrkesrettet utdanning. Studentene skal kunne gå rett ut i arbeid etter endt utdanning uten behov for ytterligere opplæring. For at dette skal være mulig, må tilbyder samarbeide tett med aktører i yrkesfeltet og delta i faglige nettverk som sikrer at utdanningens læringsutbytte er relevant for yrkesfeltet. Innen enkelte fagområder er det naturlig at samarbeid og nettverk går på tvers av landegrenser. Det er NOKUT som vurderer om samarbeidet med yrkesfeltet er godt nok.


Lovbeskyttede titler

Betegnelsene fagskole og fagskoleutdanning er beskyttet ved lov. Bare tilbydere med godkjente fagskoleutdanninger kan kalle seg fagskole. Bare utdanninger som er godkjent av NOKUT eller som er opprettet av en fagskole med fagområdegodkjenning, kan kalles fagskoleutdanning.